Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annettiin 5.4.2018 (HE 35/2018).

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja laki kasvupalvelujen järjestämisestä Uudenmaan maakunnassa. Lisäksi ehdotus sisältää niiden voimaanpanolain, jolla kumottaisiin laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista. Esitys liittyy eduskunnan käsiteltävinä oleviin maakuntien perustamista koskevaan hallituksen esitykseen (HE 15/2017 vp) ja maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaan hallituksen esitykseen (HE 14/2018 vp).  Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä työ- ja elinkeinotoimistot lakkautettaisiin hallituksen esityksen (HE 14/2018 vp) sisältämällä voimaanpanolailla. 

Alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista annettavalla lailla siirrettäisiin valtion elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kestävää talouskasvua sekä työllisyyden, työllistymisen ja yritysten toimintaedellytysten edistämistä koskevien toimenpiteiden järjestämisvastuu itsehallinnollisille maakunnille. Maakuntien liittojen alueiden kehittämistä koskevat tehtävät siirrettäisiin perustettaville maakunnille pääosin nykyisen kaltaisina. Pääkaupunkiseudun erityistarpeet otettaisiin huomioon säätämällä Uudenmaan kasvupalvelut järjestävästä kuntayhtymästä.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 5.4.2018

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om regionutveckling och tillväxt-tjänster och till vissa lagar som har samband med den 5.4.2018

TEM:n tiedote 5.4.2018

ANM pressmeddelande 5.4.2018

Tilaisuuden powerpoint-esitys (5.4.2018)

Kysymyksiä ja vastauksia kasvupalveluista 5.4.2018

Tätä esitystä täydentämään annetaan toukokuussa 2018 seuraavat ns. sisältölait:

  • laki julkisista rekrytointi- ja osaamisen kehittämispalveluista
  • laki alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamisesta
  • laki kotoutumisen edistämisestä

Lisäksi lokakuussa 2018 tullaan antamaan lakiesitys kasvupalvelujen tiedonhallinnasta.

Kevään 2017 lausuntokierros

Esitysluonnos alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista oli lausunnolla kevättalvella 2017. Siitä annettiin noin 340 lausuntoa, joista

  • kuntien lausuntoja oli yli 190,
  • maakuntien liittojen ja ELY-keskusten sekä TE-toimistojen lausuntoja 45,
  • järjestöjen lausuntoja yli 50,
  • ministeriöiden ja muiden valtion viranomaisten lausuntoja noin 30 ja
  • kuntayhtymien ja ammattikorkeakoulujen lausuntoja noin 20.

Linkit lausuntokoosteisiin vastaajatahoittain löytyvät sivun alareunassa. 

Lisätiedot:

Neuvotteleva virkamies Elina Isoksela, puh. 029 5063719