Aluekehittämisen uudistaminen

Maakuntauudistuksen myötä valtion ja maakuntien suhdetta ja toimintatapoja rakennetaan osin uudelleen. Maakuntauudistus aiheuttaa muutoksia myös aluekehittämisen suunnitteluun, toimintatapoihin ja toimijoiden rooleihin. Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut uudistamista yhteistyössä eri ministeriöiden, aluehallinnon ja muiden alueiden kehittämisen kannalta merkittävien tahojen kanssa.

Maakuntauudistuksen jälkeen alueiden kehittämisestä vastaavat maakunnat omalla alueellaan, kunnat omalla alueellaan sekä valtio. Maakunnat vastaavat alueensa strategisesta kehittämisestä yhteistyössä keskeisten toimijoiden kanssa. Kunnilla on tärkeä tehtävä luoda kasvulle, työlle ja elinkeinoelämälle suotuisaa toimintaympäristöä.

Valtiolla on jatkossakin vahva intressi alueiden elinvoiman ja kasvun - ja sitä kautta koko Suomen menestymisen edistämisessä.

Aluekehittämiskeskustelut ovat valtion ja maakuntien kumppanuutta 

Maakuntauudistuksen myötä rakennetaan valtion ja uusien maakuntien suhdetta ja yhteistyön toimintatapoja. Myös aluekehittämisen suunnittelu, toimintatavat ja toimijoiden roolit ovat muutoksessa.

Aluekehittämiskeskustelut on uusi toimintatapa, jossa valtio ja maakunta käsittelevät yhdessä aluekehityksen tilannetta, tavoitteita ja toimenpiteitä. Monet aluekehittämiseen merkittävästi vaikuttavat asiat ovat laajaa, poikkihallinnollista huomiota vaativia toimenpiteitä, kuten esimerkiksi rakennemuutostilanteet, maaseutu- ja kaupunkikehittäminen, koulutusalojen muutokset, ilmastotavoitteet, tai maahanmuutto. Ilmiöpohjainen lähetysmistapa vaatii asioiden katsomista samanaikaisesti monista näkökulmista.

Aluekehittämiskeskustelut tarjoavat paikan tämänkaltaiselle useiden hallinnonalojen toimien tai strategioiden samanaikaiselle käsittelylle ja pohdinnalle yhteisistä tavoitteista ja keinoista niiden saavuttamiseksi kunkin alueen osalta. Alueen näkökulmasta keskustelut tarjoavat foorumin aluekehittämiseen keskeisesti vaikuttavien haasteiden, pullonkaulojen tai uusien avausten läpikäymiselle valtioneuvoston kanssa.

Keskustelussa ei tehdä sitovia ratkaisuja tai päätöksiä, vaan kyse on kumppanuuteen perustuvasta toimintatavasta. Keskustelujen lopputulos kirjataan ja se on osapuolten hyödynnettävissä sekä julkisen talouden suunnitelman valmistelussa että valtion eri hallinnonalojen ja maakuntien toimissa.

Ensimmäiset ALKE-keskustelut käydään helmikuussa 2018. Jatkossa keskustelut käydään loppuvuodesta marras-joulukuussa, ennen maakuntalain mukaisia neuvotteluja maakunnan taloudesta.

ALKE-keskustelu kuvaus LUONNOS 080817

Lisätietoa maakuntauudistuksesta ja kasvupalveluista

Tutkimus maakuntauudistuksen vaikutuksista vallan ja vastuun suhteisiin

Säätytalolla järjestettiin valtion ja maakuntien välisten aluekehittämiskeskustelujen valmistelutyöpaja 29.8.2017

ALKEseminaari