Biopolttoaineet

Biopolttoaineet ovat nestemäisiä tai kaasumaisia, ja niitä käytetään liikenteessä. Biopolttoaineita ovat esim. bioetanoli ja biodiesel. Bionesteet ovat muuhun energiakäyttöön kuin liikennettä varten (esim. lämmitykseen) tuotettuja nestemäisiä polttoaineita kuten pyrolyysiöljy.

Biopolttoaineet ja bionesteet tuotetaan biomassasta. Biomassalla tarkoitetaan maataloudesta, metsätaloudesta ja niihin liittyviltä tuotannonaloilta sekä kalastuksesta ja vesiviljelystä peräisin olevien biologista alkuperää olevien tuotteiden, jätteiden ja tähteiden biohajoavaa osaa sekä teollisuus- ja yhdyskuntajätteiden biohajoavaa osaa.

Biopolttoaineiden ja bionesteiden tulee täyttää EU-kestävyyskriteerit. Biopolttoaineista ja bionesteistä annetussa laissa (393/2013) säädetään EU-kestävyyskriteereistä ja niiden täyttymisen osoittamisessa noudatettavista menettelyistä.

Biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain (446/2007) nojalla verovelvollisen liikennepolttoaineiden jakelijan on toimitettava kulutukseen biopolttoaineita. Biopolttoaineiden energiasisällön osuus jakelijan kulutukseen toimittamien moottoribensiinin, dieselöljyn ja biopolttoaineiden energiasisällön kokonaismäärästä (jakeluvelvoite) nousee tasaisesti 20,0 prosenttiin vuonna 2020.  Jakeluvelvoitteeseen sisällytettävien biopolttoaineiden tulee täyttää EU-kestävyyskriteerit.

Lisätietoja: Jukka Saarinen, Anja Liukko