Energiakatselmukset

Energiakatselmukset ovat erillisten ohjeiden mukaisesti toteutettuja ja raportoituja energiankäytön ja energiansäästömahdollisuuksien kartoituksia. Energiakatselmuksissa tarkastellaan myös edellytyksiä ottaa käyttöön uusiutuvaa energiaa.

Energiakatselmusten tarkoitus on tehostaa yritysten ja yhteisöjen energiankäyttöä ja vähentää niiden toiminnasta aiheutuvia ympäristöpäästöjä. Päästövähennysten lisäksi energiankäytön tehostuminen tuo myös suoraa taloudellista säästöä. Parhaimmillaan energiakatselmusten avulla saadaan aikaan säästöjä jopa ilman investointeja.

Suurille yrityksille pakollista

Energiakatselmustoiminta jakaantuu kahteen osaan: energiatehokkuuslaissa säädettyyn suuria yrityksiä koskevaan pakolliseen energiakatselmustoimintaan ja vapaaehtoiseen, muita kuin suuria yrityksiä koskevaan TEM:n tukemaan energiakatselmustoimintaan.

Energiatuen myöntämisen edellytyksenä on energiakatselmuksen toteuttaminen mallien ja toteutusohjeiden mukaisesti. Tuen hakeminen: Katso kohdasta energiatuki.

Rakennusten ja tuotantoprosessien lisäksi energiakatselmuksia tehdään myös kuljetusketjuihin. Uusiutuvan energian käytön lisäysmahdollisuuksia tarkastellaan lisäksi alueellisesti kuntatasolla.

Suomi on energiakatselmustoiminnassa ollut pitkään kansainvälisesti arvostettu edelläkävijä. Suomen kokemukset ja osaaminen vaikuttivat merkittävästi siihen, että Euroopan komissio nosti energiakatselmukset yhdeksi keskeiseksi EU-tason energiatehokkuustoimeksi.

Suurten yritysten pakollisia katselmuksia hallinnoi ja toimeenpanee Energiavirasto. Vapaaehtoisia katselmuksia ohjeistaa Motiva ja työ- ja elinkeinoministeriö tukee.

Energiatehokkuussopimukset 2017-2025

Energiansäästöä ja energiatehokkuutta on edistetty valtion ja toimialojen välisillä vapaaehtoisilla sopimuksilla jo 1990-luvulta lähtien. Energiatehokkuussopimukset ovat valtion ja toimialojen yhdessä valitsema tapa täyttää Suomelle asetetut kansainväliset energiatehokkuusvelvoitteet. Kattavalla ja toimivalla sopimusjärjestelmällä velvoitteet voidaan saavuttaa ilman uutta pakollista sääntelyä.

Energiatehokkuussopimusten uusi kausi on käynnistynyt 1.1.2017. Vuosille 2017–2025 neuvoteltu kausi jatkaa energiatehokkuussopimusten kautta 2008-2016. Uudet energiatehokkuussopimukset kattavat neljä sopimusalaa. Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksessa ovat mukana teollisuus, energia-ala sekä yksityinen palveluala. Muut energiatehokkuussopimukset koskevat kiinteistöalaa, kunta-alaa ja niin kutsuttua Höylä IV-energiatehokkuussopimus lämmityspolttonesteiden jakelua.

Sopimusten tavoitteena on ohjata yrityksiä ja yhteisöjä parantamaan energiatehokkuuttaan. Suomi raportoi EU:lle energiasäästön toteutumisesta vuosittain. Sopimuksen toimeenpano alkoi 1.1.2017 ja se on voimassa 31.12.2025 saakka.

Lisätietoja: Pentti Puhakka, Pekka Kärpänen