EU- ja kansalliset kynnysarvot 

EU-kynnysarvot perustuvat Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevassa sopimuksessa sovittuihin kynnysarvoihin.

Euroopan komissio on tarkistanut EU:n julkisia hankintoja koskevat kynnysarvot. Uudet EU-kynnysarvot tulivat voimaan vuoden 2016 alussa.

Julkisista hankinnoista annetun lain 16 §:ssä sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain 12 §:ssä säädetyt kynnysarvot ovat 1.1.2016 alkaen seuraavat: 

EU-KYNNYSARVOT (HANKINTALAIN 16 §)

Hankintalaji

Kynnysarvo (euroa)

 

 

Valtion keskushallintoviranomainen

Muut hankintaviranomaiset

Tavara- ja palveluhankinnat

135 000

209 000

Rakennusurakat

5 225 000

5 225 000

Käyttöoikeusurakat

5 225 000

5 225 000

Suunnittelukilpailut

135 000

209 000


Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alla toimivien yksiköiden hankinnoista annettu laki (349/2007, ns. erityisalojen hankintalaki)

KYNNYSARVOT (ERITYISALOJEN HANKINTALAIN 12 §)

Hankintalaji

Kynnysarvo (euroa)

Tavara- ja palveluhankinnat

418 000

Rakennusurakat

5 225 000

Suunnittelukilpailut

418 000

Kansalliset kynnysarvot 

Kansalliset kynnysarvot määrittävät kansallisen hankintalain soveltamisen arvomääräisen alarajan.

Kansalliset kynnysarvot (Hankintalain 15 §) 1.6.2010 alkaen

Viranomaiset ja muut julkisen hankinnan tekijät
(Hankintalain 6 §:ssä määritellyt hankintayksiköt)

 Hankintalaji

Hankintaviranomainen

Kynnysarvo (euroa)

Tavara- ja palveluhankinnat

Käyttöoikeussopimukset

30 000

30 000

Liitteen B (ryhmä 25) terveydenhoito- ja sosiaali-palvelut ja koulutuspalvelut yhteishankintana

100 000

Rakennusurakat

Käyttöoikeusurakat

150 000

150 000

Suunnittelukilpailut

30 000


Lisätietoja: Markus Ukkola