EU:n energiapolitiikka

EU:n energiapolitiikan perusperiaatteet ovat kestävyys, kilpailukyky ja toimitusvarmuus. EU:n energiapolitiikan tavoitteet ovat yhteneväiset Suomen kansallisten tavoitteiden kanssa.

Unionin yhteisellä energiapolitiikalla pyritään kilpailukykyisiin energian hintoihin, energian riittävän ja häiriöttömän saatavuuden takaamiseen ja ympäristövaikutusten vähentämiseen.

Euroopan yhdentymisen ensimmäisistä perussopimuksista lähtien energia on ollut yhdentymisen moottorina ja sääntelyn piirissä. Vasta vuonna 2009 voimaantulleessa Lissabonin sopimuksessa oli ensimmäistä kertaa energiaa käsittelevä luku, jossa määriteltiin Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden välinen toimivallanjako energiapolitiikan alalla.

Jäsenvaltiot vastaavat edelleen energiapaletistaan, mutta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 194 artiklan mukaan EU:n energiapolitiikalla pyritään:

  • varmistamaan energiamarkkinoiden toimivuus
  • varmistamaan energian toimitusvarmuus
  • edistämään energiatehokkuutta ja energiansäästöä sekä uusiutuvien energialähteiden kehittämistä
  • edistämään energiaverkkojen yhteenliittymistä

Energianeuvosto

Liikenne-, televiestintä- ja energianeuvoston (TTE) energia-asiat kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriölle. TTE-neuvosto kokoontuu energiaministereiden kokoonpanossa n. 3 kertaa vuodessa. Tämän lisäksi jokainen EU-puheenjohtajavaltio järjestää yhden epävirallisen energiaministerikokouksen puolivuotisen puheenjohtajuuskautensa aikana. Neuvoston kokouksissa käsitellään kaikkia EU:n energiapolitiikkaan liittyviä asioita, pois lukien ydinenergiaan liittyvät asiat, jotka kuuluvat erillisen perussopimuksen piiriin (Euratom) ja tulevat hyväksyttäviksi yleisten asioiden neuvostossa.