EU:n teollisuuspolitiikka

EU:n teollisuuspolitiikalla pyritään ensisijassa varmistamaan eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyky. Teollisuuspolitiikka on tiiviisti kytköksissä muihin unionin keskeisiin politiikka-aloihin, kuten kauppaan, sisämarkkinoihin, t&k- ja innovointiin, työllisyyteen, energia-asioihin ja ympäristönsuojeluun.

Kilpailukykytavoitteeseen pyritään erityisesti nopeuttamalla teollisuuden rakennemuutosta, edistämällä yritysten perustamista, kasvua sekä niiden välistä yhteistyötä. Myös innovaatioiden ja t&k- toiminnan edistäminen ovat politiikan keskiössä. Ajankohtaisia teemoja ovat mm. elinkeinoelämän digitalisaatio, kierto- ja biotalous. Käytännössä teollisuuspolitiikkaa tehdään komission ja jäsenmaiden yhteistyönä.

Linjaukset ja toimijat

Unionin toimivalta teollisuuspolitiikassa määritellään Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen (SEUT) 173 artiklassa.

Komissio ei ole toistaiseksi laatinut yleistä teollisuuspoliittista linjauspaperia. Vuoden 2016 keväällä kuitenkin julkaistiin teollisuuden digitalisaatiota ja sähköistä alustataloutta koskevat tiedonannot.

Tämän lisäksi mm. strategisten investointien rahasto (EFSI), digitaalinen sisämarkkinastrategia, tavaroiden ja palveluiden sisämarkkinastrategia, energiaunioni, kiertotalouspaketti ja pääomamarkkinaunioni ovat keskeisiä avauksia myös yritysten kilpailukyvyn näkökulmasta.

Elinkeino- ja teollisuuspolitiikan näkökulmasta komission keskeisimmät pääosastot ovat ”Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritystoiminta” (DG GROW) ja ”Viestintäverkot, sisällöt ja teknologia” (DG CNECT).  

Siinä missä DG GROW:n harjoittama politiikka edustaa varsin perinteistä teollisuuden ja pk-sektorin toimintaedellytysten turvaamista, DG CNECT:n vastuulle kuuluu digitaalinen talous ml. yritysten digitalisaation edistäminen. Myös komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen salkku, johon sisältyy strategisten investointien rahasto (EFSI), on kilpailukyvyn kannalta keskeinen.

Euroopan parlamentissa elinkeinopolitiikasta vastaa ”teollisuus, tutkimus ja energia”-asioiden valiokunta (ITRE).

Lisätietoja: Kari Virtanen

Muualla verkossa