Kilpailulain uudistamista koskevan työryhmän mietintö

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 25.8.2015 työryhmän ajalle 1.9.2015 – 28.2.2017 valmistelemaan kilpailulain uudistamista yhtäältä suomalaisen ruoantuotannon kannattavuutta koskevan hallitusohjelmakirjauksen ja toisaalta kilpailulain muiden muutostarpeiden osalta. Elintarvikeketjua ja ruoantuotannon kannattavuutta koskevan tehtävän osalta määräaika oli lyhyempi ja työryhmä julkaisi väliraporttinsa 2.5.2016. Tämä mietintö koskee kilpailulain muiden muutostarpeiden arviointia. Työryhmä päätyi ehdottamaan kilpailulakiin muutamaa uutta pykälää ja muutoksia lukuisiin pykäliin. Kaikkien muutostarpeiden arviointi ei johtanut säännösehdotukseen. Kilpailulain mukaisiin tarkastuksiin liittyvät ehdotukset koskevat tarkastusten jatkamista Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiloissa, tarkastusoikeuden riippumattomuutta tallennusvälineestä, ulkopuolisen oikeudellisen neuvonannon suojaa koskevaa menettelyä ja tarkastuksen kohteen kuulemista kilpailulain 36 §:n ns. kotitarkastuksella. Seuraamusjärjestelmää koskevat ehdotukset koskevat puolestaan toimialayhdistyksille määrättäviä seuraamusmaksuja, seuraamuksia kilpailulain menettelysääntöjen rikkomisesta, rakenteellisia korjaustoimenpiteitä, väliaikaismääräyksiä sekä seuraamusmaksusta vapautumista ja seuraamusmaksun alentamista koskevaan menettelyyn liittyvää lyhennettyä hakemusta. Työryhmän ehdotukset liittyvät myös viranomaisten väliseen tietojenvaihtoon, asioiden tärkeysjärjestykseen ja tutkimatta jättämiseen, yrityskauppavalvonnan käsittelymääräaikoihin sekä kilpailuneutraliteettiin