Sosiaali- ja terveysalan kilpailusääntöjä arvioineen työryhmän raportti

Työ- ja elinkeinoministeriö perusti työryhmän arvioimaan tarvetta erillisille sosiaali- ja terveysalan kilpailusäännöille ajalle 13.3.–15.5.2017. Työryhmän toimikautta jatkettiin 15.6.2017 asti. Työryhmän tehtävänä oli tarvearvion lisäksi tehdä mahdollisia muutostarpeita koskevat ehdotukset. Työryhmän työ liittyi sosiaali- ja terveyssektorin (sote) kokonaisuudistukseen ja siinä erityisesti asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annettuun lakiesitykseen (valinnanvapauslaki). Työryhmässä oli edustajia työ- ja elinkeinoministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä Kilpailu- ja kuluttajavirastosta. Työryhmässä valmisteltiin kolme ehdotusta: määräaikaiset ja pysyvät sote-alan yrityskauppojen ilmoittamista koskevat säännökset sekä pienten elinkeinonharjoittajien suojaamista koskevat säännökset. Määräaikainen, vuoden 2019 alkuun asti voimassa oleva sote-alan yrityskauppojen ilmoittamista koskeva hallituksen esitys (HE 76/2017 vp) on annettu eduskunnalle 15.6.2017. Raportti sisältää kaksi hallituksen esitysluonnoksen muotoon laadittua ehdotusta sote-uudistukseen liittyviksi kilpailulain erillissäännöksiksi, joiden olisi tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alusta