Jakamistalouden säädösympäristö - Haasteet ja kehittämistarpeet

Jakamistalouden virkamiesverkosto on selvittänyt jakamistalouden säädösympäristöön liittyviä haasteita ja kehittämis-tarpeita eri lainsäädäntöaloilla. Tehtyjen havaintojen pohjalta selvityksen lopussa esitetään joukko toimenpide-ehdotuksia jakamistalouden säädösympäristön kehittämiseksi. Jakamistalouden on yleisesti arvioitu tarjoavan monenlaisia mahdollisuuksia kuluttajille, yrittäjille ja yrityksille. Toisaalta jakamistalouden uusien toimintamallien on tunnistettu haastavan olemassa olevan säädösympäristön suhteessa markki-noillepääsyn vaatimuksiin, verotukseen, työhön, vastuujärjestelyihin, kuluttajansuojaan ja kilpailuun. Virkamiesverkosto toteaa, että osa jakamistalouden yhteydessä esiin nousevista haasteista on samoja, jotka liittyvät yleisemmin esimerkiksi alustatalouteen tai työn murrokseen. Toisaalta tietyt haasteet, kuten esimerkiksi ammattimaisen ja ei-ammattimaisen toiminnan välinen rajanveto, ovat ominaisia nimenomaan jakamistaloudelle