Keskeinen lainsäädäntö

EU:n kilpailulainsäädäntö

  • Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 101 ja 102 artikla
  • Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003 perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta

Yritysten välistä vertikaalista yhteistyötä koskevat säännökset:

  • Vertikaalisia sopimuksia koskeva ryhmäpoikkeusasetus (330/2010) ja suuntaviivat
  • Vertikaalisia sopimuksia koskeva ryhmäpoikkeusasetus moottoriajoneuvoalalla (461/2010) 

Yritysten välistä horisontaalista yhteistyötä koskevat säännökset:

Yrityskauppavalvonta:

  • Neuvoston asetus (EY) N:o 139/2004 yrityskeskittymien valvonnasta ("EY:n sulautuma-asetus") 

Kilpailuoikeudellinen vahingonkorvaus:

Kilpailuoikeudellisia vahingonkorvauksia koskevan direktiivin kansallista voimaan saattamista varten perustettava työryhmä

Direktiivi (2014/104/EU) tietyistä säännöistä, joita sovelletaan jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin kilpailuoikeuden säännösten rikkomisen johdosta kansallisen lainsäädännön nojalla nostettuihin vahingonkorvauskanteisiin

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista ja kilpailulain muuttamisesta (HE 83/2016 vp)

Euroopan komission kilpailun pääosasto

Kilpailulain uudistamista koskeva työryhmä

Kilpailuoikeudellisia vahingonkorvauksia koskevan työryhmän mietintö

Kilpailulain uudistamista koskevan työryhmän väliraportti

Työryhmä: Ei erillisiä elintarvikeketjuja koskevia sääntöjä kilpailulakiin

Kilpailulain uudistamista koskevan työryhmän mietintö

Lausuntopyyntö kilpailulain uudistamista koskevan työryhmän mietinnöstä

Kansallinen lainsäädäntö

Kilpailulaki

Valtioneuvoston asetus yrityskaupan osapuolen liikevaihdon laskemisesta (1011/2011)

Valtioneuvoston asetus yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta (1012/2011)

Valtioneuvoston asetus Kilpailu- ja kuluttajavirastosta (728/2012)

Laki Kilpailu- ja kuluttajavirastosta (661/2012)

Markkinaoikeuslaki (99/2013)

Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa (100/2013)

Laki kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista (1077/2016)
(laki voimaan 26.12.2016)

Laki kilpailulain muuttamisesta (1078/2016)
(laki voimaan 26.12.2016) 


 

Lisätietoja: Virve Haapajärvi