Merityölainsäädäntö 

Merimiesten työsuhteiden ehdot poikkeavat muista työsuhteista. Niistä säädetään merityösopimuslaissa.

Lakia sovelletaan työhön, jota työntekijä sopimuksen perusteella tekee suomalaisessa aluksessa tai työnantajan määräyksestä väliaikaisesti muualla. Merityösopimuslaki on sekä työnantajan että työntekijän oikeuksia ja velvollisuuksia koskeva peruslaki.

Merimiesten työajoista säädetään erikseen ulkomaan ja kotimaan liikenteen osalta. Myös merimiesten vuosilomista ja palkkaturvasta säädetään erikseen.

Merityölainsäädäntöä valmistellaan kolmikantaisessa merimiesasiain neuvottelukunnassa. Merimiesten käytössä olevien palvelujen ja opintotoiminnan järjestämisestä vastaa merimiespalvelutoimisto MEPA. Liikenne- ja viestintäministeriöllä (LVM) on lakeja ja asetuksia mm. meriturvallisuudesta sekä ympäristönsuojelusta.

Merimiesten terveydelliset vaatimukset ovat tiukemmat kuin muissa töissä keskimäärin. Merimiehen lääkärintarkastusta koskevat asiat kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hallinnonalalle.

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) sopimusten raportoinnista ja valmistelusta on lisätietoja TEM:n ILO-sivustolla. Merimiesten palkkaturvasta saa lisätietoja ELY-keskuksesta.

Ajantasainen ILOn MLC-suomennos (Maritime Labour Convention, 2006)

Hanke HE merityötä koskevan yleissopimuksen (MLC) vuoden 2016 muutosten hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta 

Merityöhön ja merityölainsäädäntöön liittyviä linkkejä

Lisätietoja:

Lainsäädännön soveltaminen ja valvonta osin: Työsuojeluhallinto
Lainsäädännön valmistelu: Nico Steiner