Merityölainsäädäntö 

Merimiesten työsuhteiden ehdot poikkeavat muista työsuhteista. Niistä säädetään merityösopimuslaissa.

Lakia sovelletaan työhön, jota työntekijä sopimuksen perusteella tekee suomalaisessa aluksessa tai työnantajan määräyksestä väliaikaisesti muualla. Merityösopimuslaki on sekä työnantajan että työntekijän oikeuksia ja velvollisuuksia koskeva peruslaki.

Merimiesten työajoista säädetään erikseen ulkomaan ja kotimaan liikenteen osalta. Myös merimiesten vuosilomista ja palkkaturvasta säädetään erikseen.

Merityölainsäädäntöä valmistellaan kolmikantaisessa merimiesasiain neuvottelukunnassa. Merimiesten käytössä olevien palvelujen ja opintotoiminnan järjestämisestä vastaa merimiespalvelutoimisto MEPA. Liikenne- ja viestintäministeriöllä (LVM) on lakeja ja asetuksia mm. meriturvallisuudesta sekä ympäristönsuojelusta.

Merimiesten terveydelliset vaatimukset ovat tiukemmat kuin muissa töissä keskimäärin. Merimiehen lääkärintarkastusta koskevat asiat kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hallinnonalalle.

Merimiesten palkkaturvasta saa lisätietoja ELY-keskuksesta.

Ajankohtaista

Linkit vireillä olevien hallituksen esitysten (HE) eduskuntakäsittelyyn:

HE 211/2016, kilpailukykysopimuksessa sovittua muutosturvaa, työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa sekä työterveyshuoltoa koskevaksi lainsäädännöksi

HE 197/2016, laiksi työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta

HE 196/2016, laeiksi palkkaturvalain, merimiesten palkkaturvalain 7 ja 26 §:n sekä Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

HE 168/2016, eräiden hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamiseksi työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla

HE 167/2016 merityöyleissopimuksen 2006 ohjeistoon vuonna 2014 tehtyjen muutosten hyväksymiseksi sekä laeiksi jne.

HE 105/2016 laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta

Lisätietoja:

Lainsäädännön soveltaminen ja valvonta osin: Työsuojeluhallinto
Lainsäädännön valmistelu: Nico Steiner