Norminpurku työ- ja elinkeinoministeriössä

Norminpurku on osa hallituksen Sujuvoitetaan säädöksiä -kärkihanketta Tavoitteena on helpottaa yritysten toimintaa ja kansalaisten arkea sääntelyä keventämällä ja uudistamalla.

Osana norminpurkua ja sääntelyn sujuvoittamista työ- ja elinkeinoministeriö on

 • kumonnut liikeaikalain (tiedote 30.12.2015)
 • keventänyt pienten yritysten kirjanpitovelvoitteita
 • sisällyttänyt omavastuun sairauspäivistä yli 5 viikon vuosilomiin. (tiedote 1.4.2016)

Eduskunnassa on tällä hetkellä  tai sinne on tänä vuonna menemässä 13 lakiesitystä, joilla muun muassa

 • sujuvoitetaan kullanhuuhdonnan harjoittamista (tiedote 29.6.2016).
 • nostetaan julkisten kilpailutusten kynnysarvoja (tiedote 22.6.2016),
 • pidennetään työntekijän koeaikaa, lyhennetään työnantajan takaisinottovelvoitetta sekä poistetaan
  määräaikaisuuden perusteluvelvoite määräaikaista palkatessa. (tiedote 16.6.2016)
 • muutetaan työttömyysturvalainsäädäntöä siten, että työttömyysturvaa olisi mahdollista käyttää työllistämisen edistämiseen eli starttirahan, palkkatuen ja liikkuvuusavustusten rahoittamiseen (tiedote 18.4.2016)
 • TEM:n hallinnonalan lainsäädännön muutoksenhakusäännösten yhdenmukaistaminen (tiedote 29.9.2016)

Ministeriö myös jatkuvasti kartoittaa uusia mahdollisuuksia sääntelyn vähentämiseen ja se muun muassa selvittää

 • hallinnon tarkastuksen roolia tilintarkastuksessa ja tilintarkastusrajojen noston vaikutukset
 • työaikalain kokonaisuudistuksen yhteydessä myös mahdollisuudet siirtyä ilmoitusmenettelyyn jaksotyöaikaa koskevan poikkeuslupamenettelyn ja yötyötä sekä vuoron vaihtumiseen liittyvän lupamenettelyn osalta siten, että muutokset tulisivat voimaan viimeistään 1.1.2018.

Ministeriö on lisäksi käynyt läpi kaikki hallinnonalansa lupa- ja ilmoitusvelvoitteet ja on sen perusteella toteuttanut useampia teknisempiä norminpurkutoimenpiteitä. Kyseessä on ollut pieniä toimia, joiden vaikutus sääntelystä aiheutuvaan taakkaan on ollut pieni.