Olkiluoto 1:n ja 2:n käyttöluvat päättyvät vuonna 2018

Teollisuuden Voima Oyj jätti 18.12.1996 valtioneuvostolle hakemuksen, jolla se haki ydinenergialain mukaisia käyttölupien uusintoja ydinvoimalaitosyksiköille Olkiluoto 1 ja 2. Valtioneuvosto myönsi käyttöluvat 20.8.1998. Molempien laitosyksiköiden käyttöluvat päättyvät vuoden 2018 lopussa. TVO on aloittanut toimet uuden käyttöluvan hakemiseksi.

Käyttölupahakemuksen käsittelyyn sisältyy ydinenergialain mukainen lausuntomenettely. Lupapäätöksen valmistelemiseksi työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausunnot useilta eri ministeriöiltä sekä eräiltä muilta viranomaisilta ja yhteisöiltä.

Käyttölupahakemuksen käsittelyssä halutaan erityisesti varmistua siitä, että voimalaitos täyttää käyttötoiminnalle asetetut turvallisuusvaatimukset. Säteilyturvakeskuksen lausunnolla on lupapäätöksen valmistelussa suuri merkitys. Kansalaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä hankkeesta työ- ja elinkeinoministeriölle kirjallisesti tai sähköisesti.

Lisätietoja: Jorma Aurela

Tiedostot