Osaamiskeskittymien ja liiketoimintaekosysteemien vahvistaminen

Elinkeino-, korkeakoulu- ja innovaatiopolitiikan keinoin vahvistetaan kansainvälisesti kilpailukykyisiä osaamiskeskittymiä erityisesti aloilla, joissa on tunnistettu merkittävää globaalia kasvupotentiaalia. Näitä ovat biotalous, puhtaat teknologian ratkaisut, digitaalitalous ja terveysala.

Yritykset toimivat yhä useammin maailmanlaajuisissa, perinteiset toimiala- ja aluerajat ylittävissä verkostoissa ja ekosysteemeissä. Myös uudet ratkaisut, innovaatiot ja kasvun lähteet syntyvät usein eri toimi- ja osaamisalojen ja teknologioiden rajapinnoilla. 

Työ- ja elinkeinoministeriö toimeenpanee yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa osaamiskeskittymiä ja ekosysteemejä tukevaa hallituksen kärkihanketta.

Liiketoimintaekosysteemit ovat kaupalliseen intressiin tähtääviä liiketoimintavetoisia yhteenliittymiä, joiden kautta jalostetaan uusia tuotteita ja palveluita. Liiketoimintaekosysteemit konkretisoivat globaalien megatrendien mahdollisuuksia Suomelle sellaisilla alueilla, joilla talouskasvua ja työllisyyttä pystytään luomaan nopeasti.

Suuntaamalla sekä olemassa olevia että uusia TKI-ohjelmia osaamiskeskittymien ja ekosysteemien edistämiseen vahvistetaan Suomen vetovoimaisuutta kansainvälisesti houkuttelevana innovaatioympäristönä ja ulkomaisten investointien kohteena.  

Lisätietoja: Pirjo Kutinlahti