Ministeriön yksiköt ja osastot

Konserniohjausyksikkö

Konserniohjausksikön tehtävänä on tukea ministereitä ja kansliapäällikköä ministeriön ja hallinnonalan johtamisessa. Tehtävänsä toteuttamiseksi yksikkö johtaa yhteisen politiikan valmistelua ja sovittaa yhteen sen toimeenpanoa. Yksikkö toimii kiinteässä yhteistyössä ministeriön osastojen ja yksiköiden sekä konsernin toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Yksikön vastuulla ovat politiikkasuunnittelu, konsernitason strategiat, talous  ja ohjaus, auditointi, ict- ja digitalisaatio sekä EU- ja kansainvälisten asioiden koordinointi. Yksikköä johtaa kansliapäällikkö Jari Gustafsson.

Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Osasto vastaa yrittäjyys-, työllisyys- ja työvoimapolitiikan sekä työvoiman osaamisen kehittämisen strategialinjauksista. Osastoa johtaa osastopäällikkö Tuija Oivo.

Ryhmät

 •     Strategia ja ohjaus, Kimmo Ruth
 •     Työelämän osaaminen ja laatu, Teija Felt
 •     Työnvälitys ja yrittäjyys, Jarmo Palm
 •     Rakennetyöttömyys ja toimeentulo, Päivi Kerminen
 •     Kotouttaminen, Sonja Hämäläinen

Työelämä- ja markkinaosasto

Osaston vastuulla ovat elinkeinotoiminta ja yritysten toimintaympäristö, työympäristöpolitiikka ja työlainsäädäntö, sisämarkkina- ja kuluttajapolitiikka ja -lainsäädäntö, laaja-alainen kilpailupolitiikka, IPR-politiikka ja taloudellinen huoltovarmuus. Osaston vastuulla on myös ministeriön säädösvalmistelun kehittäminen. Osastoa johtaa osastopäällikkö Pekka Timonen.

Ryhmät

 •     Työelämän sääntely, Tarja Kröger
 •     Kilpailupolitiikka, Elise Pekkala
 •     Sisämarkkinapolitiikka ja yrityslainsäädäntö, Antti Riivari
 •     Kuluttajapolitiikka ja tekninen lainsäädäntö, Tomi Lounema
 •     Sääntelyn kehittäminen, Susanna Siitonen

Elinkeino- ja innovaatio-osasto

Elinkeino- ja innovaatio-osasto vastaa kansallisen elinkeino- ja innovaatiopolitiikan suunnittelusta, toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta. Osasto edistää toimillaan yritysten ja toimialojen uudistumista, kasvua, kansainvälistymistä ja vientiä sekä vaikuttaa kansainvälisesti kilpailukykyisen yritysympäristön ylläpitämiseen. Osastoa johaa osastopäällikkö Ilona Lundström.

Ryhmät

 •     Elinkeinopolitiikka, Heikki Vesa
 •     Innovaatiopolitiikka, Antti Valle
 •     Luonnonvaratalous ja resurssitehokkuus, Mika Aalto
 •     Vienti ja kansainväliset investoinnit, Marjaana Aarnikka
 •     Strateginen suunnittelu, Marjukka Aarnio

Energiaosasto

Osasto vastaa energiapolitiikan valmistelusta. Keskeisimmät tehtäväkokonaisuudet ovat uusiutuvan energian käytön ja tuotannon edistäminen, energian tehokkaan käytön eli energiansäästön edistäminen, energiamarkkinoiden toimivuuden kehittäminen ja parantaminen, energian saantivarmuuden kehittäminen sekä ydinenergiaan liittyvät lupaviranomaistehtävät. Tehtävät edellyttävät laajaa kansainvälistä ja EU:n sisäistä yhteistyötä.

Viime vuosina energia- ja ilmastopolitiikan valmistelu sekä toimeenpano ovat kietoutuneet tiiviiksi kokonaisuudeksi. Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti vastuu ilmastopolitiikan valmistelusta on jaettu YM:n kanssa siten, että YM vastaa kansainvälisistä ilmastoneuvotteluista EU:ssa ja YK:n alla. TEM/energiaosaston vastuulla on kansallisen ilmastopolitiikan toimeenpanon koordinointi ja johtaminen valtioneuvostossa yhdessä muiden sektoriministeriöiden kanssa. Osastoa johtaa osastopäällikkö Riku Huttunen.

Ryhmät

 •     Energiamarkkinat, Petteri Kuuva
 •     Energiatehokkuus ja päästökauppa, Timo Ritonummi
 •     Uusiutuva energia, Päivi Janka
 •     Ydinenergia ja polttoaineet, Herkko Plit

Yritys- ja alueosasto

Yksikkö vastaa yrityspalveluista, alueiden kehittämisen strategioista, elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskusten ohjauksesta, aluekehittämisen kansallisesta ohjelmatyöstä, rakennerahastopolitiikasta ja rakennerahastojen hallinnoinnista. Osastoa johtaa osastopäällikkö Taina Susiluoto.

Ryhmät

 •     Koordinaatio, Piia Rekilä
 •     Alueet ja maakuntauudistus, Marja-Riitta Pihlman
 •     Yrityspalvelut, Ulla Hiekkanen-Mäkelä
 •     Rakennerahastot ja koheesiopolitiikka, Kaisa-Leena Lintilä

Muut toimintayksiköt

Viestintäyksikköä johtaa viestintäjohtaja (vt) Tiina Kairistola.

Henkilöstö- ja  hallintoyksikköä johtaa henkilöstö- ja hallintojohtaja Heidi Nummela.

Sisäistä tarkastusta johtaa tarkastusneuvos Juha Pekka Niemi.