Valtioneuvoston asetus

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.12.2016 13.40

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Jari Lindström

Esittelijä
Timo Meling, Vanhempi hallitussihteeri p.+35 8295049084

Asia
Työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 § muutettaisiin koskemaan matka-avustuksena maksettavan työmarkkinatuen hakemisen ja maksamisen sijasta liikkuvuusavustuksen hakemista ja maksamista. Muutos johtuu työttömyysturvalain (1290/2002) muutoksista, jotka tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. Asetuksen 3 a § olisi uusi. Siinä säädettäisiin työstä kieltäytymisen perusteella asetettavan korvauksettoman määräajan alkamispäivästä. Nykyisin kieltäytymispäivästä on ohjeistettu työ- ja elinkeinoministeriön työ- ja elinkeinotoimistoille antamassa ohjeessa. Säännös vastaisi pääosin nykyistä soveltamiskäytäntöä.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Vaikutukset
TALOUDELLISET: Asetuksen 3 a § voi joissakin tapauksissa lisätä työttömyysturvamenoja, mutta lisäyksen arvioidaan olevan hyvin vähäinen.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen