Valtioneuvoston asetus

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.12.2016 13.40

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Jari Lindström

Esittelijä
Kirsti Haapa-aho, Vanhempi hallitussihteeri p.+35 8295049082

Asia
Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (1073/2012) matkakustannusten korvausta koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, että korvausta voitaisiin myöntää myös toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon tai Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon tehdyn edestakaisen työhaastattelumatkan kustannuksista samoin edellytyksin kuin Suomessa tehdystä matkasta. Muutos perustuu EU-lainsäädännöstä johtuviin velvoitteisiin. Työnhakumatkojen korvaamisen rajoittaminen ainoastaan kotimaassa tehtäviin matkoihin on EU-oikeuden yhdenvertaisuusperiaatteen ja työntekijöiden vapaan liikkuvuuden periaatteen vastaista. Matkaa työsopimuksen tekemiseksi ja matkaa palvelun järjestäjän luo kokeilusta sopimiseksi ei enää korvattaisi. Matkakustannusten omavastuuosuus nostettaisiin 9 eurosta 12 euroon. Korvausperuste olisi edelleen matka kilometreinä kerrottuna 0,21 eurolla, mutta korvaukselle asetettaisiin 200 euron enimmäismäärä. Asetukseen ehdotetaan lisäksi tehtäväksi teknisluonteiset muutokset, jotka johtuvat julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettuun lakiin (916/2012) tehdyistä 1.1.2017 voimaan tulevista säännösmuutoksista (HE 209/2016 vp laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä työsopimuslain 13 luvun 6 §:n muuttamisesta ja 1 luvun 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, EV 236/2016 vp).

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Vaikutukset
TALOUDELLISET: Asetuksella ei arvioida olevan taloudellisia vaikutuksia. Matkakustannusten korvaamisen laajentamisen toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon tai Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon tehtyihin työhaastattelumatkoihin ei arvioida lisäävän kustannuksia, koska työnhakijan omavastuuosuutta korotetaan ja korvattavalle määrälle asetetaan ns. katto.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen