Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

« Raha-asiainvaliokunta 29.12.2016 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 2 §:n kumoamisesta

Ministeri
Olli Rehn

Esittelijä
Kari Parkkonen, Hallitusneuvos p.+35 8295064938

Asia
Esityksellä ehdotetaan kumottavaksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 2 §. Muutettaessa julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annettua lakia (1543/2011) joulukuussa 2016 on samalla muutettu lain 19 §:ää. Pykälän 1 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset niistä edellytyksistä, joiden täyttyessä luottomuotoista vienninrahoitusta ja korontasausta koskeva toiminta edistää lain 1 §:ssä tarkoitettua Suomen taloudellista kehitystä. Muutoksen toteuttamiseksi on tarkoituksena muuttaa julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annettua valtioneuvoston asetusta (1546/2011). Valtioneuvoston asetuksen muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1 tammikuuta 2017. Hallituksen esityksen HE 243/2016 vp mukaan tarkoituksena on tehdä nykyistä joustavammaksi suomalaiseen intressiin kuuluva kotimaisuusasteen vaatimus siten, että yritystoiminnan kansainvälistymiskehitys otetaan aikaisempaa paremmin huomioon. Koska vientiluottojen ja korontasauksen suomalaista intressiä koskevat säännökset otetaan valtioneuvoston asetukseen, ehdotetaan, että työ- ja elinkeinoministeriön julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun asetuksen suomalaista intressiä koskeva 2 §:n säännös kumotaan tarpeettomina. Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Esitys
Puollettaneen

Vaikutukset
TALOUDELLISET: Julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 2 §:n kumoamisella ei ole taloudellisia vaikutuksia. Kysymyksessä on tältä osin lakitekninen muutos. Suomalaista intressiä koskevien säännösten ottamisella julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annettuun valtioneuvoston asetukseen on taloudellisia vaikutuksia, koska nykyisin voimassa olevan säännöksen sisältö muutetaan nykyistä joustavammaksi. Suomalaisen intressin nykyistä joustavampi sääntely voi arvion mukaan lähitulevaisuudessa jonkin verran lisätä rahoituskysyntää. Tämä johtuu siitä, että nykyinen vientihankkeen rahoitusta koskeva kotimaisuusasteeseen perustuva tulkinta on voinut estää joidenkin hankkeiden rahoittamista sen vuoksi, että kotimaisuusaste on jäänyt liian alhaiseksi. Pitemmällä tähtäimellä muutokset helpottavat kansainvälisten vientiyritysten rahoituksen saamista ja siten vaikuttavat myönteisesti vientihankkeiden rahoitukseen.

Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta