Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 29.12.2016 13.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 210/2016 vp; EV 247/2016 vp)

HE 210/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström

Esittelijä
Timo Meling, Vanhempi hallitussihteeri p.+35 8295049084

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työttömyysturvalain muuttamisesta, lain julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 1 luvun muuttamisesta, lain kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta, lain valtion virkamieslain 5 a §:n muuttamisesta sekä lain valmiuslain 99 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen