Skenaarioiden valmistelu EU-raportointia varten

Suomen on raportoitava EU:lle kahden vuoden välein tietoa kasvihuonekaasupäästöjä vähentävistä politiikkatoimistaan sekä skenaarioita päästöjen ja energiataseen tulevasta kehityksestä. Edellisen kerran raportointi tehtiin vuonna 2015.

EU:lle raportoidut skenaariot pohjautuvat energia- ja ilmastostrategian 2013 skenaarioihin. EU-vaatimusten mukaisesti aikajänne tosin jatkettiin ulottuvaksi vuoteen 2035 asti, ja eräitä tietoja päivitettiin ajan tasalle. EU:lle raportoitiin kaksi skenaariota, joista With Existing Measures -skenaario sisältää jo toteutetut politiikkatoimet ja With Additional Measures -skenaario näiden lisäksi suunnitteilla olevat politiikkatoimet.

Vuonna 2015 Suomi toimitti EU:lle ensimmäistä kertaa kuvauksen kansallisesta järjestelmästä raportointityön toteuttamiseksi. Kuvauksessa selostetaan yksityiskohtaisesti raportoinnin työnjako, skenaarioiden valmistelu, päästövähennystoimien vaikutusarviointi sekä toimintatavat yhtenäisyyden, kattavuuden ja laadun varmistamiseksi.

Kansallisen järjestelmän kuvaus osoittaa erityisesti, että EU:lle raportoitavat skenaariot laaditaan laajana yhteistyönä ministeriöiden ja asiantuntijalaitosten kesken. Lisäksi kuvaus näyttää, että skenaariot valmistellaan yksityiskohtaisesti tilastoihin ja asiantuntijamalleihin perustuen. Samat periaatteet pätevät valmisteltaessa kansallisten energia- ja ilmastostrategioiden skenaarioita.