Energia- ja ilmastostrategian valmistelu

Energia- ja ilmastostrategia linjaa kokonaisvaltaisesti politiikkatoimia, joilla saavutetaan kansallisesti ja EU-tasolla asetettuja energia- ja ilmastotavoitteita. Strategia annetaan selontekona eduskunnalle vuoden 2016 lopulla.

Strategia vastaa mm. seuraavanlaisiin kysymyksiin:

  • Kuinka saavutetaan hallitusohjelman tavoite uusiutuvan energian osuudelle, hiilen energiakäytöstä luopumiselle ja tuontiöljyn käytön puolittamiselle? Nämä tavoitteet ovat osa kärkihanketta ”Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti”.
  • Kuinka Suomi täyttää EU:n 2030 energia- ja ilmastotavoitteet? Euroopan unioni on sitoutunut vähentämään päästöjään vähintään 40 % vuoteen 2030 mennessä.
  • Kuinka energiaunionin tavoitteet saavutetaan? Energia- ja ilmastostrategialla tulee olemaan tärkeä rooli, kun energiaunionin hallintomalli otetaan käyttöön. Hallintomallilla varmistetaan, että jäsenmaissa toteutettavat toimet edistävät energiaunionin tavoitteita: energiaturvallisuutta, solidaarisuutta ja luottamusta, energian sisämarkkinoita, energiatehokkuutta, vähähiiliseen talouteen siirtymistä, ja tutkimusta, innovointia ja kilpailukykyä.

Ympäristöministeriö vastaa keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta, jonka valmistelu tehdään koordinoidusti energia- ja ilmastostrategian kanssa. Lisäksi strategian valmistelun yhteydessä, erillisenä projektina valmistellaan 2020-luvulla tarvittavat uusiutuvan ohjauskeinot. Hallitusohjelman mukaisesti uudet ohjauskeinot tulevat olemaan teknologianeutraaleita, kustannustehokkaita ja EU:n valtiontukisääntöjen mukaisia.

Strategiatyötä ohjaa biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen ministerityöryhmä

Strategian valmistelua ohjaa hallituksen biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen ministerityöryhmä, joka myös linjaa politiikkatoimet. Työryhmän puheenjohtajuuden jakavat elinkeinoministeri Olli Rehn ja maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Virkamiesvalmistelua koordinoi ministeriöiden välinen yhdysverkko, jossa on edustajia kaikista keskeisistä energia- ja ilmastoasioihin liittyvistä ministeriöistä. Ministeriöiden virkamiehistä koottu skenaariojaos vastaa skenaariolaskennasta ja taustaraportin laadinnasta. Strategiaan liittyvä substanssivalmistelu tapahtuu useassa ministeriössä. Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolla koordinoidaan tätä työtä. Strategiatyöhön koottu sihteeristö editoi raporttia ja varmistaa yhdenmukaisuuden poliittisten linjausten kanssa. Strategian organisaatiokaavio on esitetty alla.

 

Energia- ja ilmastostrategian organisaatiokaavio

Lisätietoja: Petteri Kuuva ja strategia2016(at)tem.fi