Strategian valmistelu aloitettiin perusskenaariosta

Ensivaiheessa valmisteltiin perusskenaario jo aiemmin päätettyjen politiikkatoimien pohjalta. Perusskenaariota kutsutaan WEM-skenaarioksi (With Existing Measures). Se kuvaa tilanteen, johon edettäisiin ilman uusia lisätoimia. Strategiatyön edetessä ministerityöryhmä linjaa politiikkatoimet, joiden pohjalta valmistellaan politiikkaskenaario eli WAM-skenaario (With Additional Measures). Tämä skenaario kuvaa tilanteen, johon uusilla lisätoimilla edettäisiin. Skenaariot valmistellaan ministeriöiden yhteistyönä. Laskelmat kootaan työ- ja elinkeinoministeriössä.

Skenaarioiden valmistelun ensimmäisessä vaiheessa päätettiin skenaariokehikosta eli lähtöoletuksista mm. talouskasvua, väestökehitystä ja energian hintoja varten. Virkatyönä skenaariosta valmisteltavassa taustaraportissa kuvataan lähtöoletukset, metodologia ja tulokset. Taustaraportti julkaistaan työn valmistuttua.

Lisätietoja energia- ja ilmastopolitiikan skenaarioiden valmistelusta voit lukea täältä.

Politiikkaskenaarion lähtökohtana ovat hallitusohjelman linjaukset kärkihankkeessa ”Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti”. Koska politiikkaskenaarion toteutumiseen liittyy epävarmuustekijöitä, laaditaan myös herkkyystarkasteluja. Tarkasteltavia epävarmuustekijöitä voivat olla esimerkiksi suunnitteilla olevien biotuotetehtaiden toteutuminen, EU:n biopolttoainepolitiikan luoma epävarmuus kehittyneiden biojalostamojen investoinneille sekä EU:n biomassan kestävyyskriteerien vaikutukset biomassan tarjontaan.

Hallitusohjelman energiatavoitteet ovat moniuloitteisia ja liittyvät monelta osin toisiinsa. Yhden tavoitteen toteuttaminen vaikuttaa toiseen tavoitteeseen ja sen toteuttamiseen. Strategiatyössä käsiteltäviä asioita ei siis käytännössä voi tarkastella vain yksi tavoite kerrallaan. Asiaa on katsottavat kokonaisvaltaisesti, useasta tulokulmasta tai useiden sidosryhmien näkövinkkelistä. Tämä on samalla strategiatyön suurin haaste.

Lisätietoja: Bettina Lemström