Ansökan och utbetalning

Ansökan lämnas in till den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde investeringen eller utredningsprojektet genomförs. Om projektet genomförs på flera orter, ska ansökan inlämnas till den NTM-central inom vars verksamhetsområde sökanden har sin hemort.

Ansökan om stöd och ansökan om utbetalning av stöd görs på de blanketter som arbets- och näringsministeriet har fastställt. Av dem framgår också anvisningarna för ansökan om stöd och de bilagor som ska fogas till ansökan.

Stödet ska sökas innan projektet inleds.

Arbets- och näringsministeriet fattar beslut om beviljande av stöd för ett investeringsprojekt om projektets godtagbara kostnader överstiger 5 000 000 euro, och för ett utredningsprojekt om projektets godtagbara kostnader överstiger 250 000 euro.

Arbets- och näringsministeriet fattar beslut om beviljande av stöd också om investeringsprojektet hänför sig till införandet av ny teknik och utredningsprojektet till utveckling av en ny tjänst eller metod. Beslutet om beviljande av stöd fattas i övriga fall av närings-, trafik- och miljöcentralen.

Utbetalningen sköts av den myndighet som fattat stödbeslutet i den takt som projektet framskrider och på basis av de redovisningar som kunden har lämnat. Slutredovisning ska sökas inom tre månader från det att projektet har genomförts.