Ansvarsredovisning

Nya vindar blåser, EU går i bräschen

Ansvarsredovisningen har länge grundat sig på företagens frivillighet. Tiderna håller ändå på att förändras. I april 2013 presenterade Europeiska kommissionen sitt förslag till direktiv för rapportering av icke-finansiell information.

 Parlamentet godkände förslaget till direktiv den 16 april 2014 och rådet den 24 september 2014. Ändringen av det ifrågavarande bokslutsdirektivet gäller stora bolag som är bolag av allmänt intresse (listade bolag, kreditinstitut, försäkringsbolag), bolag som har över 500 anställda och vars omsättning överskrider 40 miljoner euro eller balansräkning 20 miljoner euro.

Enligt direktivet ska företagen som en del av sin verksamhetsberättelse lämna in en utredning över sina verksamhetslinjer som berör sociala, arbetstagarrelaterade och miljörelaterade ärenden samt mänskliga rättigheter, bekämpning av korruption och mutor. I utredningen ska också ingå en kort beskrivning av bolagets affärsverksamhetsmodell samt information om riskerna som hänför sig till verksamhetslinjerna och hanteringen av dem.

Utredningen kan lämnas in som en del av verksamhetsberättelsen. Därtill kan den lämnas in som en separat utredning eller som en separat rapport som baserar sig på det internationella ramverket för rapportering, förutsatt att de uppfyller informationskraven för en utredning och att publiceringen sker i samband med verksamhetsberättelsen eller alternativt inom sex månader efter bokslutsdagen på bolagets webbplats och då ska det i verksamhetsberättelsen hänvisas till rapporten i fråga. För utredningen tillämpas principen "följ eller förklara".

Direktivet innehåller också en förpliktelse för dem som emitterat värdepapper, att i sin företagsstyrningsrapport (corporate governance statement) informera om bolagets mångfaldspolicy samt om verkställandet av den och dess resultat. Bestämmelsen gäller främst dem som emitterat stora värdepapper (personalstyrka 250 anställda); små och medelstora företag har uteslutits från tillämpningsområdet.

För den landsspecifika skatterapporteringens del förpliktades kommissionen att följa upp och rapportera om hur OECD:s projekt framskrider och om verkställandet av motsvarande bestämmelser i solvens- och bokslutsdirektiven. I samband med rapporten ska kommissionen framföra sitt förslag till landsspecifik skatterapportering.

Direktivet ska träda i kraft Finland senast den 6 december 2016. Rapporteringsskyldigheten skulle således tidigast gälla räkenskapsperioden 2017.

Ytterligare upplysningar: marja.hanski(at)tem.fi