Arbetsavtal och anställningsförhållande

Utgångspunkten för arbetslagstiftningen är att arbetstagaren ska skyddas. Därför ingår i arbetslagstiftningen många bestämmelser, som man inte kan avvika ifrån om detta skadar arbetstagaren.

Arbetsavtalslagen är arbetslivets grundlag. Den tillämpas på allt arbete som utförs i ett anställningsförhållande inom både den privata och den offentliga sektorn, oavsett arbetets natur. Om tjänstemäns anställningsförhållanden föreskrivs särskilt.

De viktigaste lagarna som tillämpas i den enskilda arbetstagarens anställningsförhållande är

  • arbetsavtalslagen
  • arbetstidslagen
  • semesterlagen
  • lagen om studieledighet
  • lagen om integritetsskydd i arbetslivet.

Tillämpningen av arbetsavtalslagen och annan arbetslagstiftning kräver att en person arbetar för en arbetsgivare under dennes ledning och övervakning, dvs. i ett anställningsförhållande, och alltså inte exempelvis som företagare. På unga arbetstagare tillämpas dessutom bestämmelserna t. ex. i lagen om unga arbetstagare. Om till Finland utstationerade arbetstagare samt om fortbestånd av en arbetstagares anställningsförhållande för den som fullgör värnplikt eller civiltjänst föreskrivs särskilt. Sjöarbetslagstiftningen innehåller bestämmelser om sjömännens anställningsförhållanden.

Distansarbete

Distansarbete är arbete som utförs hemma eller på någon annan distansarbetsplats och vars innehåll och genomförande arbetsgivaren och arbetstagaren har kommit överens om genom ett avtal. Distansarbete är ett sätt att organisera utförandet av arbetet.

EUs uttalande om distansarbete

Ytterligare information: Antti Närhinen, antti.narhinen@tem.fi

Aktuellt

Länk till behandlingen av aktuella regeringspropositioner (RP) i riksdagen: 

RP 257/2016, med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen och till vissa lagar som har samband med den

RP 168/2016, förslag till ändring av bestämmelserna om sökande av ändring i vissa förvaltningsärenden inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Lagarna som finns i följande länkar har trätt i kraft den 1.1.2017

RP 211/2016, med förslag till lagstiftning om omställningsskydd, samarbete mellan arbetsgivaren och personalen samt företagshälsovård utifrån konkurrenskraftsavtalet,
se närmare meddelande 20.10.2016

RP 105/2016, med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen, lagen om sjöarbetsavtal och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, se närmare meddelande 16.6.2016

Ytterligare information:
Tillämpning och tillsyn av arbetslagstiftningen: Arbetarskyddsförvaltningen

Lagberedning:
arbetsavtalslag: Nico Steiner, nico.steiner(at)tem.fi
hyrt arbete, visstidsanställning: Jan Hjelt, jan.hjelt(at)tem.fi