Arbetslivsbarometern mäter förändringar i arbetslivet

Ministeriet producerar årligen en arbetslivsbarometer som beskriver det finländska arbetslivets tillstånd ur arbetsplatsernas synvinkel. I barometern följs arbetstagarnas åsikter om sitt arbete. Resultaten baserar sig på intervjuer med löntagarna. Vid intervjuerna tillfrågas löntagarna bl.a. om

  • hur arbetet är organiserat,
  • arbetstids- och lönesystemen,
  • inlärning i arbetet och påverkansmöjligheterna,
  • förekomsten av diskriminering, trakasserier och våld på arbetsplatserna,
  • arbetsförmågan och hälsan samt om
  • utsikterna på arbetsmarknaden.

Preliminära resultat publiceras i början av året och slutrapporten på hösten. Den senaste arbetslivsbarometern visar exempelvis att under se senaste fem åren har distansarbetet blivit märkbart vanligare (se diagram nedan).

Forskningsrön om arbetslivet behövs som stöd för beslutsfattandet

Ministeriet deltar i forskningsprojekt som ger information om hur det finländska arbetslivet utvecklas och klarar sig i internationell jämförelse.  Exempelvis den internationella vuxenundersökningen (PIAAC ), som mäter vuxna personers kunskaper och färdigheter i olika länder, finansieras av arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet. Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) å sin sida producerar information om läget i olika EU-länder när det gäller arbetslivet. Ministeriet utövar inflytande över fondens forskningsprogram i fondens förvaltningsråd.

Ytterligare upplysningar:

Maija Lyly-Yrjänäinen (maija.lyly-yrjanainen(at)tem.fi)
Tiina Hanhike (tiina.hanhike(at)tem.fi)

Diagram. Har gjort distansarbete under det senaste året, 2012-2016 (%)