Bakgrundsutredningar utnyttjas i stor utsträckning i arbetet med strategin

När energi- och klimatstrategin utarbetas utnyttjas flera redan genomförda eller pågående bakgrundsutredningar. Tilläggsutredningar skaffas enligt behov. Denna webbplats innehåller information om publikationer som anknyter till strategiarbetet. De senaste utredningarna kan laddas ned från denna sida. Gamla utredningar återfinns på underliggande sidor indelade enligt temaområden:

Energi
Jord- och skogsbruk
Miljö
Trafik

Pågående projekt

Forskningsprojekt kring EU2030-målet ”Mot koldioxidfri, ren och förnybar energi”

Som ett led i statsrådets forsknings-, prognostiserings-, utvärderings- och utredningsverksamhet lanserades ett omfattande forskningsprojekt som fokuserar på frågan ”Med vilka energi- och klimatpolitiska medel kan vi på ett kostnadseffektivt sätt uppnå målen för EU:s energi- och klimatpaket 2030 mot kolfri, ren och förnybar energi?”

Undersökningarna stöder uppnåendet av målen för energi- och klimatstrategin och målen för EU 2030 samt utarbetandet av en klimatpolitisk plan på medellång sikt enligt klimatlagen. Bakom allt ligger regeringens spetsprojekt ”Kolfri, ren och förnybar energi på ett kostnadseffektivt sätt”. Forskningsprojektet genomförs av Teknologiska forskningscentralen VTT Oy, Pöyry Management Consulting Oy och Vasa universitet.

Teknologiska forskningscentralen VTT Oy:s projekt är den mest omfattande och den samordnar forskningshelheten kring hur Finland på ett kostnadseffektivt och konsekvent sätt kan uppnå målen för regeringsprogrammet, klimatlagen och EU när det gäller minskning av växthusgasutsläppen, ökning av andelen förnybar energi och energieffektiviteten, energitryggheten samt en integrerad energimarknad.  

Pöyry Management Consulting Oy:s arbete koncentrerar sig på en kostnadseffektiv användning av den förnybara energin, den decentraliserade produktionen och skogsbiomassan.

Ett konsortium som leds av Vasa universitet – och inbegriper Naturresursinstitutet LUKE, Finlands miljöcentral, Aalto-universitetet/Handelshögskolan, Villmanstrands tekniska universitet och Helsingfors universitet/Ruralia-institutet – producerar information om potentialen för decentraliserad förnybar energi samt fördjupar helhetsbilden av omvälvningen inom energisektorn och dess inverkan på den regionala ekonomin.

Arbets- och näringsministeriet svarar i samarbete miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, kommunikationsministeriet, finansministeriet samt statsrådets kansli för genomförandet av forskningsprojekten i enlighet med målsättningarna.   

VTT deltar i projektet BiomassPolicies som finansieras av programmet Intelligent Energy Europe.

Projektet används som hjälp vid utarbetningen av energi- och klimatstrategin.Inom projektet BiomassPolicies utvecklas integrerade, resurseffektiva handlingsmodeller och politiska medel för mobilisering av inhemska bioenergikedjor med målet inställt på att stöda uppnåendet av målen för nationella program för främjande av förnybara energikällor samt EU:s mål för 2030. Arbetet utförs i 11 EU-länder i samarbete med aktörerna inom politiken och på marknaden. Projektet har inletts i april 2013 och avslutas i mars 2016.

VTT anslöt sig till projektet i maj 2015. I projektet skapas scenarier och utförs känslighetstester för att få svar på frågan ”På vilket sätt kan vi använda våra råvaruresurser effektivt med beaktande av kriterierna för hållbar utveckling och samtidigt också konkurrensläget för råvaruresurserna?”