Begärda utlåtanden

På denna sida publiceras utlåtanden som ministeriet begärt.

Begäran om utlåtande: Fennovoima AB:s program för miljökonsekvensbedömning (MKB-program) om använt kärnbränsle slutförvaringsprojektet

Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtanden senast den 9 november 2016.

Begäran on utlåtande och MKB-program har publicerats på MKB-program -webbsidan.