Begärda utlåtanden

På denna sida publiceras utlåtanden som ministeriet begärt.

Begäran om utlåtande, RP-utkast med förslag till lag om ändring av lagen om sjöarbetsavtal

Genom den föreslagna lagen genomförs en ändring som gjorts i tillämpningsområdet för överlåtelsedirektivet, där överlåtelsedirektivets räckvidd utsträcktes till att omfatta även sjöfolk.

Det föreslås att lagen om sjöarbetsavtal ändras så att de rättigheter och skyldigheter samt till dem anslutna anställningsförmåner som arbetsgivaren har med anledning av de anställningsförhållanden som gäller vid tiden för överlåtelsen vid överlåtelse av rörelse övergår på rörelsens nya ägare eller innehavare. Sådan skyldighet att återanställa som baserar sig på ett arbetsavtal som upphört före överlåtelsen gäller också förvärvaren. Dessutom föreslås det att arbetstagaren har rätt att säga upp ett arbetsavtal så att det upphör att gälla fr.o.m. överlåtelsedatumet, oberoende av den uppsägningstid som annars iakttas i anställningsförhållandet. Om ett arbetsavtal upphävs på grund av att arbetstagarens anställningsvillkor försämras avsevärt till följd av överlåtelse av rörelse, anses arbetsgivaren vara ansvarig för att anställningsförhållandet upphör.

Lagen avses träda i kraft den 1 oktober 2017.

Material  (lausuntopalvelu.fi), tidfrist den 24.2.2017

Begäran om utlåtande, RP-utkast med förslag till lag om sättande i kraft av 7 § och 35 § 1 mom. 1 punkten i lagen om utstationering av arbetstagare

Genom den föreslagna lagen sätts de bestämmelser om anmälan om utstationering av arbetstagare i kraft vilka enligt lagen om utstationering av arbetstagare, som trädde i kraft i juni 2016, ska sättas i kraft separat genom en lag.

Vänligen sänd ert utlåtande senast 9.3.2017 till arbets- och näringsministeriets registratorskontor på adressen kirjaamo(at)tem.fi. Vi ber er nämna projektnumret TEM/223/03.01.01/2017 i utlåtandet.

Tilläggsinformation: Elli Nieminen och Jan Hjelt; elli.nieminen(at)tem.fi, jan.hjelt(at)tem.fi

RP-utkast