Biodrivmedel

Biodrivmedel är vätskeformiga eller gasformiga och används inom trafik och transporter. Biodrivmedel är t.ex. bioetanol och biodiesel. Flytande biobränslen, t.ex. pyrolysolja, är flytande bränslen som tillverkas för att användas till annat ändamål än trafik och transporter (t.ex. uppvärmning).

Biodrivmedel och flytande biobränslen tillverkas av biomassa. Med biomassa avses den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och restprodukter från jordbruk, skogsbruk och därmed förknippad industri, liksom den biologiskt nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall.

Biodrivmedel och flytande biobränslen ska uppfylla EU:s hållbarhetskriterier. I lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen (393/2013) föreskrivs om EU:s hållbarhetskriterier och om de metoder som tillämpas för att visa att kriterierna uppfylls.

Med stöd av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport (446/2007) ska en skattskyldig distributör av drivmedel leverera biodrivmedel till konsumtion. Biodrivmedlens andel av det totala energiinnehållet i den sammanlagda mängd motorbensin, dieselolja och biodrivmedel som distributören levererat till konsumtion (distributionsskyldighet) ska stiga stadigt och nå 20,0 procent år 2020.  De biodrivmedel som inkluderas i distributionsskyldigheten ska uppfylla EU:s hållbarhetskriterier.

Ytterligare upplysningar: jukka.saarinen(at)tem.fi eller anja.liukko(at)tem.fi