Utarbetandet av en ny energi- och klimatstrategi har inletts

Energi- och klimatstrategin innehåller övergripande riktlinjer för politikåtgärder som bidrar till uppnåendet av de energi- och klimatmål som satts upp nationellt och på EU-nivå. Strategin kommer att överlämnas till riksdagen i form av en redogörelse i slutet av 2016.

Strategin ska svara på frågor av följande typ:

  • Hur kan regeringsprogrammets mål i fråga om andelen förnybar energi, slopandet av stenkolen som energikälla och halvering av mängden använd importolja uppnås? Ovan nämnda mål ingår i regeringens spetsprojekt "Kolfri, ren och förnybar energi på ett kostnadseffektivt sätt”.
     
  • Hur kan Finland uppnå EU:s energi- och klimatmål för 2030? Europeiska unionen har åtagit sig att minska utsläppen med minst 40 % fram till år 2030.
     
  • Hur uppnås målen för energiunionen? Energi- och klimatstrategin kommer att ha en viktig roll i införandet av energiunionens förvaltningsmodell. Genom förvaltningsmodellen säkerställs att de åtgärder som medlemsstaterna vidtar främjar energiunionens mål: energisäkerheten, solidariteten och förtroendet, inre marknaden för energi, energieffektiviteten, övergången till koldioxidsnål ekonomi samt forskningen, innovationen och konkurrenskraften.

Miljöministeriet ansvarar för den klimatpolitiska planen på medellång sikt. Utarbetningen av planen och den energi- och klimatpolitiska strategin samordnas. I samband med utarbetningen av strategin bereds dessutom, som skilda projekt, de styrmedel för förnybar energi som behövs på 2020-talet. I enlighet med regeringsprogrammet kommer de nya styrmedlen att vara teknikneutrala, kostnadseffektiva och förenliga med EU:s regler om statligt stöd.

Strategiarbetet styrs av ministerarbetsgruppen för bioekonomi och ren energi

Utarbetandet av strategin styrs av en ministerarbetsgrupp för bioekonomi och ren energi, som också fastställer politikåtgärderna. Arbetsgruppen har två ordförande: näringsminister Olli Rehn och jord- och skogsbruksminister Kimmo Tiilikainen.

Tjänstemannaberedningen samordnas av ministeriernas kontaktnätverk som har företrädare för alla i sammanhanget viktiga ministerier som behandlar energi- och klimatfrågor. En scenariosektion, som består av tjänstemän vid ministerierna, svarar för scenariokalkylerna och sammanställningen av en bakgrundsrapport. Den substansberedning som hänför sig till strategin sker vid flera ministerier. Arbetet samordnas av arbets- och näringsministeriets energiavdelning. Ett sekretariat som tillsatts med tanke på strategiarbetet redigerar rapporten och säkerställer att den är förenlig med de politiska riktlinjerna.

Ytterligare upplysningar: petteri.kuuva(at)tem.fi och strategia2016(at)tem.fi