Energisyner

Energisyner är sådana kartläggningar av möjligheterna till energisparande som genomförts och rapporterats enligt särkskilda anvisningar. Vid energisynerna granskas också förutsättningarna att börja använda förnybar energi.

Syftet med energisynerna är att effektivisera företags och samfunds energianvändning och att minska de miljöutsläpp som deras verksamhet ger upphov till. Utöver utsläppsminskningarna åstadkommer den effektivare användningen av energi också direkta ekonomiska besparingar. I bästa fall kan man genom energisyner åstadkomma besparingar till och med utan investeringar.

Obligatoriska för stora företag

Verksamheten med energisyner kan indelas i två delar: obligatoriska energisyner enligt energieffektivitetslagen vid stora företag och frivillig energisynsverksamhet som omfattar andra än stora företag och som understöds av ANM.

Ett villkor för beviljande av energistöd är att en energisyn genomförs i enlighet med de energisynsmallar och anvisningar som utarbetats. Ansökan om stöd: Se under Energistöd.

Utöver byggnader och produktionsprocesser utförs energisyner också på transportkedjor. Möjligheterna till en ökad användning av förnybar energi granskas dessutom regionalt på kommunnivån.

När det gäller energisynsverksamheten har Finland redan länge varit en internationellt ansedd banbrytare. Finlands erfarenheter och kompetens bidrog i betydlig grad till att Europeiska kommissionen gjorde energisynerna till en av de viktigaste åtgärderna inom energieffektiviseringen på EU-nivån.

De obligatoriska energisynerna hos stora företag förvaltas och verkställs av Energimyndigheten. Motiva ger instruktioner om de friviliga synerna och arbets- och näringsministeriet stöder dem.

Energieffektivitetsavtalen för 2008-2016

Energieffektivitetsavtalen för 2008-2016 utgör en fortsättning på de frivilliga energisparavtal som handels- och industriministeriet introducerade 1997. Energieffektivitetsavtalen bildar ett omfattande system av frivilliga avtal som omfattar över hälften av den slutliga energiförbrukningen i Finland.

Av avtalssektorerna har arbets- och näringsministeriet huvudansvaret för energieffektivitetsavtalen inom näringslivet och kommunsektorn samt för kommunernas energiprogram. I det energieffektivitetsavtal som omfattar distributionen av flytande uppvärmningsbränsle och flytande trafikbränsle samt oljeeldning, Höylä III, samt energieffektivitetsavtalet för fastighetsbranschen är också miljöministeriet en avtalspart.

Arbets- och näringsministeriet är dessutom part i två energieffektivitetsavtal inom transportsektorn för vilka kommunikationsministeriet har huvudansvaret.  Systemet med frivilliga avtal omfattar dessutom ett energiprogram för jordbruket som jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för.

Utarbetandet av energieffektivitetsavtal och åtgärdsprogrammen i anslutning till dem har skett i ett nära samarbete med branschförbunden, företagen och sammanslutningarna.

Ytterligare upplysningar: pentti.puhakka(at)tem.fi