Energistöd                                              

Arbets- och näringsministeriet kan på basis av prövning från fall till fall bevilja företag, kommuner och andra sammanslutningar energistöd för sådana klimat- och miljövänliga investerings- och utredningsprojekt som

  1. främjar produktionen eller användningen av förnybar energi,
  2. främjar energisparandet eller effektivisering av produktionen eller användningen av energi,
  3. minskar miljöskadorna av produktionen eller användningen av energi.

Syftet med energistöd är särskilt att främja ibruktagandet och utsläppandet på marknaden av ny energiteknik.

Stödets främsta syfte är att bidra till investeringsstarten genom att förbättra investeringens ekonomiska bärkraft och minska de ekonomiska risker som är förenade med ibruktagandet av ny teknik.

Stödansökningar behandlas och stödbeslut fattas i regel vid (Tekes). Ansökningar om stöd för projekt vars investeringskostnader överstiger 5 miljoner euro samt för projekt som inbegriper ny teknik behandlas på arbets- och näringsministeriets energiavdelning.

 

Ytterligare upplysningar
pekka.gronlund(at)tem.fi (projekt kring förnybar energi)
kati.veijonen(at)tem.fi
pekka.karpanen(at)tem.fi (projekt kring energisparande och energieffektivitet)