EU:s industripolitik

EU:s industripolitik syftar först och främst till att säkerställa den europeiska industrins konkurrenskraft. Industripolitiken har ett nära samband med unionens andra viktiga politikområden, såsom handeln, den inre marknaden, forskningen, utvecklingen och innovationerna, sysselsättningen, energifrågorna och miljöskyddet.

Konkurrenskraftsmålet eftersträvas särskilt genom påskyndad strukturomvandling inom industrin, främjande av uppkomsten av nya företag och företagens tillväxt samt främjande av samarbetet mellan företag. Fokusen i politiken ligger också på främjandet av innovationerna samt på forskningen och utvecklingen. Aktuella teman är bl.a. digitalisering inom näringslivet samt kretsloppsekonomi och bioekonomi. I praktiken bedrivs industripolitiken genom kommissionens och medlemsstaternas samarbete.

Riktlinjerna och aktörerna

Unionens behörighet i fråga om industripolitik fastställs i artikel 173 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Kommissionen har tills vidare inte upprättat någon allmän industripolitisk strategi med riktlinjer. På våren 2016 publicerades dock meddelanden om digitaliseringen inom industrin och om elektroniska plattformar.

Utöver dessa är bl.a. Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi), strategin för en digital inre marknad, inremarknadsstrategin för varor och tjänster, energiunionen, paketet om kretsloppsekonomi och kapitalmarknadsunionen viktiga öppningar med tanke på företagens konkurrenskraft.

Kommissionens viktigaste generaldirektorat ur närings- och industripolitisk synvinkel är ”Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag” (DG GROW) och ”Kommunikationsnät, innehåll och teknik” (DG CNECT).  

Medan den politik som DG GROW bedriver representerar ganska traditionellt tryggande av verksamhetsbetingelserna för industrin och SMF-sektorn, har DG CNECT ansvar för den digitala ekonomin inkl. främjandet av digitaliseringen av företag. Också den portfölj som kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen innehar och som inbegriper Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) är viktig ur konkurrenskraftens synvinkel.

Vid Europaparlamentet har utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE) ansvaret för näringspolitiken.

Ytterligare upplysningar: Kari Virtanen
kari.virtanen(at)tem.fi

På andra webbplatser