EU-stöd för stadsutveckling

De sex största städerna – 6AIKA

Finlands största städer, Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Åbo och Uleåborg genomför i samarbete åtgärder för hållbar stadsutveckling som en del av Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb. Städerna har skapat en egen strategi för verksamheten – strategin 6AIKA för åren 2014–2020.

 Strategin innehåller tre prioriterade områden:
1) Öppen innovationsplattform, där nya tjänster och produkter skapas och testas i genuina förhållanden.
2) Öppna data och gränssnitt, där data som har gjorts öppen fungerar som råmaterial för nya tjänster och utvecklande av verksamheten.
3) Öppen inkludering, där stadssamhället samlas för att tillsammans utveckla tjänsteinnovationer och kundprocesser.

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), städerna och övriga projektgenomförare samt finska staten finansierar projekten med nästan 80 miljoner euro. Dessutom används finansiering från Europeiska socialfonden (ESF). Eruf-finansieringen administreras av Nylands förbund och ESF-finansieringen av NTM-centralen i Tavastland.

Ytterligare upplysningar:  hanna-maria.urjankangas(at)tem.fi

Medborgarinitierad stadsutveckling

Under programperioden 2014–2020 kan även föreningar som finns i flera städer och invånare ansöka om stöd för lokal utveckling från strukturfondsprogrammet. Landskapets samarbetsgrupp drar upp riktlinjerna för hur insatserna ska användas i städerna. Medborgarinitierad utveckling av centrumområdena i städer med över 23 000 invånare som baserar sig på samarbete mellan staden och föreningsaktörer, dvs. utveckling som delvis genomförs enligt Leader-metoden, stöds enligt de principer som ingår i Finlands strukturfondsprogram.
Strukturfonder.fi

Ytterligare upplysningar: johanna.osenius(at)tem.fi

URBACT III – europeiska städer utbyter erfarenheter och lär sig av varandra

Urbact är EU:s gemenskapsinitiativprogram som främjar utbytet av erfarenheter mellan europeiska städer. Programmets mål är att samla och sprida goda handlingsmodeller för stadsutveckling genom nätverk för erfarenhetsutbyte, arbetsgrupper och undersökningar.

Tack vare goda erfarenheter av programmen URBACT I och II inleddes programmet URBACT III, vars programperiod löper ut 2020.  I år kommer det att öppnas en nationell infopunkt om programmet.

Mer information finns på webbplatsen för programmet

EU:s nya finansieringsinstrument Urban Innovative Actions (UIA) för städers innovativa projekt

 
Urban Innovative Actions (UIA) är Europeiska kommissionens program vars syfte är att hitta nya innovativa lösningar på de utmaningar som städerna möter. Det finansieras genom Eruf. Via programmet delas under 2014–2020 ut sammanlagt 372 miljoner euro till projekt i medlemsländernas städer. UIA uppmuntrar städerna att ta risker och tillsammans med olika samarbetspartner pröva mer innovativa och kreativa lösningar på de utmaningar man möter.

Den första ansökningsperioden löpte ut den 31 mars 2016. Temana är olika för varje ansökningsperiod, och den första periodens teman är följande:

1. urban fattigdom
2. integration av invandrare och flyktingar
3. jobb och färdigheter i den lokala ekonomin
4. ändringar i energisystemet

ANM uppmuntrar de finländska städerna att ansöka om finansiering för innovativa projekt via UIA.

Närmare information om programmet