Företag och mänskliga rättigheter

FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter godkändes år 2011. Principerna bygger på tre pelare: staternas skyldighet att skydda mänskliga rättigheter, företagens ansvar att respektera mänskliga rättigheter och möjligheten att få sin sak prövad. Tanken är att varje stat verkställer principerna inom sitt eget verksamhetsområde. I Finland godkände regeringen den nationella genomförandeplanen för principerna den 17 september 2014. Enligt genomförandeplanen har det i Finland:

  • gjorts en utredning om finsk lagstiftning, internationell företagsverksamhet och mänskliga rättigheter;
  • gjorts en utredning om beaktande av de sociala aspekterna vid offentlig upphandling;
  • i samband med uppbyggande av dialog upprättats en samsyn inom dagligvaruhandel, frivilligorganisationer och myndigheter om fullföljande av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter i upphandlingskedjorna inom dagligvaruhandeln.
  • i samband med resor för att främja export utarbetats landsspecifika promemorior över samhällsansvarets situation. Promemoriorna är tillgängliga på Finnpartnerships webbplats;
  • sammanställts stödformer som är avsedda för företag för att utveckla deras samhällsansvar;
  • erbjudits information och utbildning om företag och mänskliga rättigheter till företag;
  • erbjudits utbildning om samhällsansvar samt om företag och mänskliga rättigheter i en webbinlärningsmiljö för tjänstemän (mer information Linda Piirto);
  • för de olistade företag som majoritetsägs eller helt och hållet ägs av staten fastställts en skyldighet att rapportera om samhällsansvar, vilket även omfattar de mänskliga rättigheterna. Sammanställningen av företagsrapporterna finns i ägarstyrningens årsberättelser.

Genomförande av åtgärdsprogrammet fortsätter i statsrådet.