Inkvarterings- och förplägnadsverksamhet

Enligt lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet ska utövare av inkvarteringsverksamhet ansvara för att det görs en resandeanmälan om varje resande som kommer till inkvarteringsstället.  

Med inkvarteringsverksamhet avses yrkesmässigt tillhandahållande av möblerade rum eller andra inkvarteringslokaler för kunder som behöver tillfällig inkvartering. I praktiken kan inkvarteringsverksamhet utövas i olika former, såsom hotell, motell, resandehem, vandrarhem eller semestercentrum.

Lagens tillämpningsområde omfattar även så kallad gårdsturism, dvs. inkvarterings- och förplägnadsverksamhet och yrkesmässig frukostinkvartering som bedrivs på en gård. Skyldigheten att göra en resandeanmälan gäller även dem som upprätthåller en campingplats.

Resandeanmälan kan göras förutom av resanden även av utövaren av inkvarteringsverksamhet och en anställd hos utövaren utifrån de uppgifter som resanden lämnat i förväg. Om resanden har med sig sin make eller maka och minderåriga barn, ska resanden samtidigt lämna resandeuppgifter om alla familjemedlemmar med samma anmälan.

Om det är fråga om en gruppresa kan reseledaren ge uppgifter om alla som deltar i gruppresan på en gemensam resandeanmälan. Med gruppresa avses en i förväg organiserad resa där en grupp av resande deltar. Utövaren av inkvarteringsverksamhet är skyldig att lämna resandeuppgifter om utlänningar till den polisinrättning inom vars verksamhetsområde verksamhetsutövaren inkvarteringsrörelse är belägen.

Regler om öppettider

I lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet finns det även bestämmelser om öppettiderna för förplägnadsrörelser. I regel ska förplägnadsrörelser (restauranger, kaféer och serveringsställen) stängas klockan två.

Om serveringsstället har fått tillstånd till förlängning av serveringen av alkoholdrycker till klockan halv tre eller halv fyra, ska serveringsstället stängas senast en halvtimme efter att serveringstiden gått ut, dvs. klockan tre eller fyra.

I lagen finns också bestämmelser om förlängning av öppettiden som gäller så kallade nattkaféer. Enligt lagen får ett nattkafé på basis av anmälan hållas öppet också mellan klockan två och fem, förutsatt att alkoholdrycker inte serveras eller intas där under denna tid och en förlängd öppettid är nödvändig med tanke på turisttrafiken, personer på arbetsresa eller i arbete eller av annan grundad anledning. Anmälan om planerad nattkaféverksamhet ska göras hos den polisinrättning inom vars verksamhetsområde rörelsen är belägen.

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för beredningen av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet.

Ytterligare upplysningar: sari.alho(at)tem.fi