Den internationella verksamheten på kärnenergiområdet är intensiv

Arbets- och näringsministeriet deltar som Finlands representant i verksamhet organiserad av Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom), Internationella atomenergiorganet (IAEA) och OECD:s kärnenergiorganisation (NEA).

Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) grundades 1957 för att befrämja den fredliga användningen av kärnenergi i Europa.  Euratom har motsvarande lagstiftningsmakt som Europeiska unionen. Inom dess ramar har EU-länderna godkänt flera författningar som berör bland annat strål- och kärnsäkerheten och kärnämneskontrollen.

IAEA är en självständig organisation som sorterar under FN. IAEA:s centrala uppgifter omfattar bl.a. övervakningen av att icke-spridningsavtalet efterföljs, främjandet av kärnsäkerheten samt främjandet av den fredliga användningen av kärnenergi genom tekniskt bistånd. Inom ramen för organisationen har ingåtts bl.a. konventioner om kärnsäkerhet, säkerhet vid hanteringen av kärnavfall och fysiskt skydd av kärnämne.

NEA (Nuclear Energy Agency) är en av OECD:s specialorganisationer. Den har i uppgift att med hjälp av internationellt samarbete bistå medlemsländerna när det gäller att bibehålla och utveckla de tekniska och juridiska förutsättningarna för en trygg, miljövänlig och fredlig användning av kärnenergi.

189 stater parter i icke-spridningsavtalet

Syftet med icke-spridningsavtalet (Non-Proliferation Treaty), som trädde i kraft 1970, är att förhindra att kärnvapen innehas av andra än de fem ursprungliga kärnvapennationerna – Förenta staterna, Ryssland, Storbritannien, Frankrike och Kina. Ett ytterligare syfte är nedrustning av kärnvapen samt främjande av en fredlig användning av kärnenergi.

189 stater har anslutit sig till avtalet, länder som stannat utanför är Indien, Pakistan och Israel.

Samarbete bedrivs också i syfte att förbättra kärnsäkerheten inom närområdena. Detta samarbete förverkligas huvudsakligen av Strålsäkerhetscentralen, som har samordnat och genomfört förbättringsprojekt vid kärnkraftverken i S:t Petersburg och Kola samt stött Rysslands kärnsäkerhetsmyndighet.  Verksamheten finansieras av utrikesministeriet.

Ytterligare upplysningar: liisa.heikinheimo(at)tem.fi eller jorma.aurela(at)tem.fi