I kärnenergilagstiftningen beaktas allt

Syftet med kärnenergilagstiftningen är att garantera att användningen av kärnenergi är förenlig med samhällets helhetsintresse, säker för människorna och miljön och att den inte bidrar till spridningen av kärnvapen.

Kärnenergilagen (990/1987) och kärnenergiförordningen (161/1988) utgör grunden för kärnenergilagstiftningen och de uppdateras kontinuerligt. Uppnåendet av de mål som satts upp för lagstiftningen säkerställs genom detaljerad reglering, Strålsäkerhetscentralens anvisningar och övervakning.

Det krävs ett tillstånd för användning av kärnenergi. I kärnenergilagen har det bestämts flera skyldigheter för utövare av tillståndspliktig verksamhet såsom att se till att användningen av kärnenergi är säker och att ta hand om kärnavfallet. Strålsäkerhetscentralen och arbets- och näringsministeriet utövar tillsyn över att skyldigheterna fullgörs.

Användningen av och tillsynen över användningen av kärnenergi regleras genom flera internationella avtal. Den nationella kärnenergilagstiftningen uppfyller de internationella avtalsförpliktelserna som Finland är bunden av. Europeiska unionen reglerar kärnenergibranschen inom ramen för Euratom-avtalet.

Information om principerna för och lagstiftningen om användningen av skadlig strålning finns på Strålsäkerhetscentralens hemsidor och i strålskyddslagen (592/1991).

Ytterligare upplysningar: outi.slant(at)tem.fi