Stärkning av kompetenskoncentrationerna och affärsverksamhetsekosystemen

Internationellt konkurrenskraftiga kompetenskoncentrationer, särskilt på områden som konstaterats ha betydande global tillväxtpotential, stärks genom närings-, högskole- och innovationspolitiska åtgärder. Sådana områden är bioekonomi, lösningar som inbegriper ren teknik, digitalekonomi och hälsobranschen.

Företag verkar allt oftare inom globala nätverk och ekosystem som överskrider traditionella gränser för verksamhetsområde och geografiskt område. Också nya lösningar, innovationer och tillväxtkällor skapas ofta på gränsytorna mellan olika slags verksamhets- och kompetensområden samt teknologier. 

Arbets- och näringsministeriet genomför tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet regeringens spetsprojekt som stöder kompetenskoncentrationer och ekosystem.

Affärsverksamhetsekosystem är affärsverksamhetsdrivna sammanslutningar med kommersiellt intresse som mål vilka förädlar nya produkter och tjänster. Affärsverksamhetsekosystemen omvandlar de möjligheter som globala megatrender erbjuder till konkreta möjligheter för Finland på områden där det är möjligt att snabbt skapa ekonomisk tillväxt och sysselsättning.

Genom att både existerande och nya program för forskning, utveckling och innovation inriktas på främjandet av kompetenskoncentrationer och ekosystem stärks Finlands attraktionskraft som en internationellt lockande innovationsmiljö och destination för utländska investeringar.

Ytterligare upplysningar: pirjo.kutinlahti(at)tem.fi