Landskapsreformen

I och med landskapsreformen omstruktureras förvaltningen och handlingsmodellerna i hög grad. Till följd av reformen övertar de nya landskapen ansvaret för landskapsförbundens uppgifter, huvudparten av NTM-centralernas uppgifter och för ordnandet av arbets- och näringsservicen från och med ingången av 2019.

Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en lagarbetsgrupp och styrgrupp för lagberedningen om regionutvecklingssystemet och tillväxtservicen. Dessutom har det tillsatts en arbetsgrupp för reformen av regionutvecklingssystemet som bereder förslag för behandling i ovan nämnda grupper. Beredningsarbetet utförs i samarbete med centrala aktörer inom regionutveckling.

Tillväxttjänsterna

Med tanke på tillväxttjänstereformen har det tillsatts tre beredningsgrupper som ska definiera på nytt uppgifterna för de nuvarande arbets- och näringstjänsterna och NTM-centralens företagstjänster. Vid reformen slås arbets- och näringstjänsterna och företagstjänsterna ihop till offentliga tillväxttjänster. Därigenom främjas ny företagsverksamhet, företags tillväxt, förnyelse och internationalisering. Dessutom reagerar man på de ändringar som sker på arbetsmarknaden.

Tillväxttjänsternas konkurrensbaserade flerproducentsmodell motsvarar långt social- och hälsovårdstjänsternas modell. Den konkurrensbaserade producentmodellen och kundens valfrihet ökar tjänsternas effektfullhet, skapar nya serviceinnovationer och nya servicemarknader.

Systemet för regionutveckling reformeras

Efter landskapsreformen ansvarar landskapen och staten för utvecklingen av regionerna. Landskapen svarar för den strategiska utvecklingen av sin region i samarbete med centrala aktörer. Staten har även framöver ett starkt intresse när det gäller att främja livskraften och tillväxten i regionerna – och därigenom framgången för hela Finland.  

 I samband med reformen av regionutvecklingssystemet behandlas planeringen av och handlingsmodellerna i regionutvecklingen såväl som de olika aktörernas roller. För att samarbetet mellan staten och landskapen ska kunna främjas och regionernas tillväxt och livskraft ska kunna stödas är det ändamålsenligt att samarbetet mellan de olika förvaltningsområdena inom statsförvaltningen stärks och utvecklas i stället för den separata, parallella sektorspecifika styrningen.

Läs mer om landskapsreformen