Lönesubvention till arbetsgivare för anställning av en arbetslös

Lönesubvention är en behovsprövad ersättning avsedd för att främja sysselsättning av en arbetslös arbetssökande. En arbetsgivare som anställer en arbetslös arbetssökande kan få ekonomiskt stöd i form av en lönesubvention som är 30, 40 eller 50 procent av lönekostnaderna.

Med subventionen kompenseras arbetstagarens nedsatta produktivitet. Subventionen är också en ersättning för att arbetsgivaren använder mer tid än vanligt till att handleda arbetstagaren.

Förutsättningar för att få lönesubvention

Lönesubvention kan fås av alla arbetsgivare (med undantag för statens ämbetsverk och inrättningar). Lönesubventionen får inte snedvrida konkurrensen eller leda till att andra arbetstagare sägs upp, permitteras eller blir anställda på deltid. Anställningsförhållandet får inte börja innan beslut om beviljande av subvention har fattats. En förutsättning för beviljande av lönesubvention är också att arbetsgivaren

  • förbinder sig att betala en kollektivavtalsenlig lön
  • har fullgjort sina lagstadgade skyldigheter
  • iakttar arbetsavtalslagens bestämmelser om skyldighet att återanställa.

Var kan man ansöka om lönesubvention?

Ansökan om lönesubvention lämnas till arbets- och näringsbyrån via dess nättjänst för lönesubvention eller på en blankett som kan skrivas ut från nätet. Om ansökan görs elektroniskt, går handläggningen av ansökan snabbare. Handläggninstiden för ansökan är i regel cirka två veckor.    

Ytterligare upplysningar: Kirsi Hyttinen, kirsi.hyttinen(at)tem.fi   

På andra webbplatser