Regionutveckling är samarbete

Regionutvecklingen genomförs som ett brett samarbete mellan olika myndigheter och övriga aktörer både inom centralförvaltningen och i regionerna. I arbetsfördelningen mellan ministerierna har regionutvecklingen tilldelats arbets- och näringsministeriet. Målen för regionutvecklingen, myndigheternas uppgifter och program inom regionutvecklingen har fastställts i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014).

Statsrådet fastställer de riksomfattande prioriteringarna i regionutvecklingen för regeringsperioden. Detta regionutvecklingsbeslut styr de olika förvaltningsområdenas och landskapsförbundens regionutvecklingsarbete. De ministerier som är centrala med avseende på regionutvecklingen ska för sina förvaltningsområden ange målen och de viktigaste åtgärderna för regionutvecklingen som en del av detta regionutvecklingsbeslut. I landskapsprogrammen dras det upp riktlinjer för regionutvecklingen i landskapen.  Landskapsförbunden är regionutvecklingsmyndigheter i landskapen.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna främjar för sin del den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens verkställighets- och utvecklingsuppgifter i regionerna.

Landskapen och de olika myndigheterna ska beakta regionutvecklingsbeslutet i sin egen verksamhet. Därigenom kan det säkerställas att de nationellt viktiga målen förverkligas i all verksamhet som anknyter till regionutvecklingen.

Regionutvecklingssystemet reformeras

Den landskapsreform som är under beredning medför ändringar i planeringssystemet för regionutveckling. Arbets- och näringsministeriet har inlett en övergripande reform av regionutvecklingssystemet och bereder de lagändringar som behövs i samarbete med olika ministerier, regionförvaltningen och andra aktörer som är av betydelse med tanke på utvecklingen av regionerna.

I och med landskapsreformen omstruktureras förhållandet mellan staten och landskapen samt handlingsmodellerna delvis. Landskapsreformen förutsätter även ändringar i planeringssystemet för regionutveckling. För närvarande finns det bestämmelser om systemet i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten.

Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en lagarbetsgrupp och styrgrupp för lagberedningen om regionutvecklingssystemet och tillväxtservicen. Dessutom har det tillsatts en arbetsgrupp för reformen av regionutvecklingssystemet. Arbetsgruppen bereder förslag för behandling i lagarbetsgruppen och styrgruppen. Beredningsarbetet utförs i samarbete med centrala aktörer inom regionutveckling (ministerier, landskapsförbund, den statliga regionförvaltningen, högskolor, organisationer och arbetsgrupper för regionutveckling).

Efter landskapsreformen ansvarar landskapen och staten för utvecklingen av regionerna. Landskapen svarar för den strategiska utvecklingen av sin region i samarbete med centrala aktörer. Staten har även framöver ett starkt intresse när det gäller att främja livskraften och tillväxten i regionerna – och därigenom framgången för hela Finland. I samband med reformen av regionutvecklingssystemet behandlas planeringen av och handlingsmodellerna i regionutvecklingen såväl som de olika aktörernas roller.

Mera information: landskapsreformen.

Det nya regionutvecklingssystemet

 

 

Ytterligare upplysningar: petra.stenfors(at)tem.fi