Industriellt samarbete främjar det finländska utvecklingsarbetet och beredskapen för underhåll

Huvudmålet med industriellt samarbete (motköp) är att förbättra beredskapen att underhålla system som skaffats utomlands och främja den finländska försvarsmaterielindustrins fullödiga deltagande i bl.a. komponenttillverkningen, monteringen, provningen av den produkt som ska upphandlas.

Vilka transaktioner som duger för industriellt samarbete fastställs i de finska reglerna för kompensation vid försvarsmaterielanskaffningar, där transaktionerna har ställts i prioriteringsordning enligt följande:

  1. Samarbete i anslutning till den produkt som ska anskaffas, där försvarsmaterielindustrin får tillgång till det kunnande som behövs för underhållet och utvecklingsarbetet.
  2. Utländska beställningar från den finska försvarsmaterielindustrin och annan teknologiöverföring inom försvarssektorn till Finland än den som hänför sig till den produkt som ska köpas.
  3. Främjande av små och medelstora industriföretags internationalisering och export.
  4. Överföring av ny teknologi till finska företag eller annat betydande utvecklande av samarbetet mellan finska och utländska företag.
  5. Nya exportprojekt som gäller toppteknikprodukter och andra internationella projekt som är viktiga med tanke på den finska industrin (förutsätter kompensationskommissionens samtycke).

Transaktioner kan anses vara godtagbara som kompensation under följande förutsättningar:

  • transaktionen hör till något av de prioritetsområden som nämns i kompensationsreglerna,
  • det kompensationsskyldiga företaget har i väsentlig grad medverkat till att transaktionen uppkommit.
  • finska ekonomiska intressen kan i betydande grad dra nytta av transaktionen,
  • transaktionen är minst på samma tekniska utvecklingsnivå som den försvarsmateriel som är föremål för köpet samt
  • det motköpsskyldiga företaget har i väsentlig grad medverkat till att transaktionen uppkommit.

Traditionell export, etablerade affärsrelationers fortbestånd eller transaktioner vars kompensationsvärde understiger 10 000 euro är inte kompensationsberättigande affärsverksamhet.

Industriellt samarbete i en föränderlig omvärld

Det industriella samarbetet kring försvarsupphandling i Europa befinner sig för närvarande i en förändringsfas. EU:s försvars- och säkerhetsupphandlingsdirektiv (2009/81/EG) är ett led i en större utveckling, där man försöker öppna den europeiska försvarsmaterielmarknaden för konkurrens.

Sedan det ovan nämnda direktivet och lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling (1531/2011) trädde i kraft, förenas försvarsmaktens stora materialupphandlingar utomlands i princip inte längre med skyldighet till industriellt samarbete.

Medlemsstaterna har i princip skyldighet att konkurrensutsätta sina försvars- och säkerhetsupphandlingar enligt ovannämnda EU-direktiv. Man kan avvika från denna princip endast i situationer där även Finland har rätt att utifrån artikel 346 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) genomföra försvarsupphandling som är viktig med tanke på statens säkerhet utan att följa bestämmelserna i ovannämnda direktiv, och genomföra upphandlingen enligt s.k. nationella förfaranden. I sådana exceptionella situationer kan således fortsättningsvis ställas krav på industriellt samarbete.

Nödvändigheten av det krav på industriellt samarbete som ska ställas och kravets omfattning ska alltid bedömas på förhand från fall till fall av upphandlingsmyndigheten och grunderna ska uppfylla förutsättningarna enligt FEUF artikel 346.

Arbets- och näringsministeriet förvaltar motköp vid försvarsupphandling

Arbets- och näringsministeriet och kompensationskommissionen, som lyder under ministeriet, ansvarar för den praktiska administreringen av det industriella samarbetet med den utländska tillverkaren av försvarsmateriel. Part i det avtal om industriellt samarbete som fogas till upphandlingskontraktet är emellertid försvarsministeriet.

Ordförande för kompensationskommissionen är diplomingenjör Markku Ihantola. För de praktiska förberedelserna av kommissionens möten och frågorna i anslutning till administrationen av det industriella samarbetet ansvarar kommissionens sekretariat vid arbets- och näringsministeriet. Medlemmarna i kompensationskommissionen representerar försvarsministeriet, utrikesministeriet och arbets- och näringsministeriet och kommissionen sammanträder cirka 6 gånger per år.

Kontaktuppgifter:
Finlands kompensationskommission
Arbets- och näringsministeriet
PB 32, 00023 STATSRÅDET
fcip(at)tem.fi

Ytterligare upplysningar: marjaana.aarnikka(at)tem.fi, henri.backman(at)tem.fi