Nordiskt samarbete

Det nordiska samarbetet syftar till att bevaka samnordiska intressen och att stärka sådana värden som är gemensamma för de nordiska länderna. Ordförandelandet, som har ledningsansvar för verksamheten, byts årligen. Finland är ordförande år 2016.

Under sin ordförandeperiod vill Finland främja arbetet i nätverksform för att uppnå konkreta mål och genomföra projekt. Ett ytterligare mål är att göra det nordiska samarbetet mer intressant ur näringslivets och samhällets synvinkel.

Det officiella nordiska samarbetet sker i Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet. Ministrar och tjänstemän träffar regelbundet tjänstemän från andra nordiska länder vid internationella, regionala och bilaterala möten. Inom många sektorer bedrivs dessutom självständigt samarbete (t.ex. Nordiska investeringsbanken).

I det nordiska samarbetet deltar Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island samt de autonoma regionerna Åland, Grönland och Färöarna.

Arbets- och näringsministeriets nordiska samarbetsfrågor behandlas i ministerrådet för närings-, energi- och regionalpolitik (MR-NER) samt i ministerrådet för arbetsliv (MR-A).

Från arbets- och näringsministeriet deltar regionavdelningen, närings- och innovationsavdelningen, energiavdelningen och avdelningen för sysselsättning och företagande i det nordiska samarbetet genom ämbetsmannakommittéer. Ämbetsmannakommittéerna bereder utvecklingsförslag för ministrarna.

Under ämbetsmannakommittéerna verkar specialiserade samnordiska forskningsinstitut, vars forskningsinsatser utnyttjas vid det nordiska beslutsfattandet.

Ytterligare information: leif.ehrsten(at)tem.fi