Offentligt stöd för utveckling av turismen

Till utvecklingen av turistnäringen riktas offentligt stöd med utnyttjande av bl.a. Europeiska regionala utvecklingsfonden. (Eruf), Europeiska socialfonden (ESF), landsbygdsfonden, Tekes program samt direkta understöd som beviljats av ministerier. Turismen är också en centralt understödd bransch i de strukturfonds- och landsbygdsprogram som startats under 2015.

På turismgrunder beviljades offentligt stöd till ett belopp av cirka 500 milj. euro åren 2007–2013. Av beloppet är drygt en fjärdedel företagsstöd, en tredjedel stöd för operativ verksamhet inom turism, såsom produktutveckling, och resten stöd för utveckling av tjänster som stöder turismen och stöd för utveckling av infrastrukturen. Storleken på det offentliga stöd som turismen använder är stort sett samma som turismklustrets andel av BNP.

Närings-, trafik och miljöcentralerna

(NTM-centralerna) beviljar stöd till företagen för investeringar, företagsverksamhet och utvecklande av verksamhetsmiljön samt för utbildning och forskning. De erbjuder turistföretagen rådgivningstjänster och sköter ärenden som gäller infrastrukturen inom sina respektive områden. Den riksomfattande experten är branschchefen för  turism vid NTM-centralen i Norra Österbotten.

Landskapsförbunden

Landskapsförbunden beviljar stöd för utvecklingsprojekt inom turismen, för allmän marknadsföring, rådgivning, utbildning och forskning.

Tekes

Tekes erbjuder innovationsfinansiering för företag, forskningsorganisationer och leverantörer av offentliga tjänster. Små och medelstora företag som internationaliseras och söker tillväxt är den viktigaste målgruppen för finansieringen.

Finnvera Abp

Finnvera utvecklar de finländska företagens verksamhet i hemlandet. Bolaget främjar företagens export och internationalisering genom finansiering. Finnveras finansieringstjänster är lån, borgen och exportgarantier, som kan sökas av turistföretag.

Företagsfinland

Information om NTM-centralernas och Finnveras finansieringstjänster finns på webbplatsen Företagsfinland. Det är en webbtjänst för företag, företagare och blivande företagare som ger information om hur ett företag grundas, växer, utvecklas och internationaliseras.

TeamFinland

Team Finland sammanför alla statligt finansierade internationaliseringstjänster, allt från rådgivning till finansiering.

Ytterligare upplysningar: sanna.kyyra(at)tem.fi