Paketreseverksamhet

Paketreserörelse får idkas endast av en näringsidkare som är införd i registret över paketreserörelser. Registermyndighet är Konkurrens- och konsumentverket.  Den väsentliga förutsättningen för registreringen är att researrangören ställt en säkerhet för insolvens hos Konsument- och konkurrensverket som ska vara tillräcklig för att täcka de ansvar som beror på paketresor.

Paketresorna betalas i regel i förväg. Säkerheten ska trygga returtransport av resenärerna, inkvartering av resenärerna vid resmålet fram till returtransporten, konsumenternas förhandsbetalningar då en resa ställs in och det pris som motsvarar den avbrutna delen av resan till konsumenter då en resa avbryts.

Lagstiftning

I lagen om paketreserörelser (939/2008) föreskrivs om registrering av dem som idkar paketreserörelse, om ställande av säkerhet för den händelse att researrangören blir insolvent och om myndighetstillsynen av idkande av paketreserörelse. Lagen hör till arbets- och näringsministeriets ansvarsområde.

Lagen om paketresor (1079/1994) gäller marknadsföring av och avtal om paketresor. Justitieministeriet ansvarar för lagen.

Med paketresa avses en i förväg ordnad kombination av turisttjänster som bjuds ut till ett gemensamt pris och som består av transport och inkvartering eller en av dessa samt en annan turisttjänst som är väsentlig med hänsyn till helheten.

Denna lag tillämpas endast då resan mot vederlag bjuds ut av en näringsidkare som annat än tillfälligt organiserar eller förmedlar turisttjänster, och resan varar mera än 24 timmar eller inbegriper övernattning.

Enligt lagen om paketresor avses med idkande av paketresor ordnande, erbjudande och förmedlande av paketresor som omfattas av tillämpningsområdet i lagen om paketresor. Definitionen av paketresa som finns i lagen om paketresor begränsar således också tillämpningsområdet i lagen om paketreserörelser.

 

Ytterligare upplysninar: sari.alho(at)tem.fi 

På andra webbplatser