Programmet för artificiell intelligens

Näringsminister Mika Lintilä tillsatte den 18 maj 2017 en styrgrupp för att bereda ett förslag till ett nationellt program för artificiell intelligens.

Man väntar sig att styrgruppen, som leds av Pekka Ala-Pietilä, ska komma med konkreta åtgärdsförslag på hur artificiell intelligens kan utnyttjas på ett sätt som stärker välfärden i hela Finland. Förslaget till program för artificiell intelligens ska bli klart före utgången av september 2017.

Artificiell intelligens underlättar vardagen

Artificiell intelligens kommer att förändra världen, samhället och människornas vardag radikalt under de kommande åren. Finland kan inte bestämma hur artificiell intelligens ska förändra världen, men vi kan bestämma över hur vi anpassar oss och hur bra vi klarar oss i den förändring som artificiell intelligens för med sig.

Artificiell intelligens underlättar människornas vardag på 2000-talet så som elektriciteten gjorde på 1900-talet och ångkraften på 1800-talet. Tråkiga, repetitiva och rutinartade informationsarbeten är de första jobb där artificiell intelligens kommer att börja utnyttjas. För människan frigörs då tankekapacitet och tid som kan användas för att skapa nytt.

Finland ämnar gå i spetsen för utvecklingen och utnyttja möjligheterna och bemöta utmaningarna. Artificiell intelligens gör att man får bättre nytta av Finlands värdefullaste naturresurs, det kunniga och utbildade folket.

Styrgruppens mandattid sträcker sig fram till utgången av den nuvarande regeringsperioden och kan vid behov förlängas. Till gruppens uppgifter hör i fortsättningen att styra genomförandet av programmet för artificiell intelligens, att lägga fram behövliga förslag för regeringen och att rapportera om arbetet till näringsministern.

Styrgruppen för programmet för artificiell intelligens har ett öppet och inkluderande arbetssätt.

Läs också:

Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 18.5.2017: Minister Lintilä:Finland ska bli ett ledande land inom tillämpning av artificiell intelligens
Frågor och svar om artificiell intelligens