Programmet för artificiell intelligens

Näringsminister Mika Lintilä tillsatte den 18 maj 2017 en styrgrupp för att bereda ett förslag till ett nationellt program för artificiell intelligens (AI).

Styrgruppen, som leds av Pekka Ala-Pietilä, sammanfattade sin uppgift i fyra frågor:

  • Hur kan den offentliga och den privata sektorn samarbeta så att företagen får tillräckligt med stöd för att ta fram innovationer som bygger på AI?
  • Hur kan sekundär användning av den offentliga sektorns informationsresurser utnyttjas i databaserad affärsverksamhet?
  • Hurdana konsekvenser har AI för arbetets framtid och individen? Och hurdana återverkningar har den på samhället?
  • Hurdana åtgärder krävs i den offentliga sektorn på väg in i AI-eran?

Rapporten Suomen tekoälyaika (Finland i AI-eran)

Arbetsgruppen har nu presenterat sin första interimsrapport, som innehåller åtta nyckelåtgärder genom vilka Finland kan lotsas in i den artificiella intelligensens tidevarv. Detta är den första etappen i ett arbete som förhoppningsvis sträcker sig över flera år.

1. Vi förbättrar företagens konkurrenskraft med hjälp av AI.
2. Vi utnyttjar data inom alla sektorer.
3. Vi påskyndar och underlättar ibruktagande av AI.
4. Vi säkrar spetskompetens och lockar till oss de bästa experterna inom området.
5. Vi vågar göra djärva val och investeringar.
6. Vi bygger de bästa offentliga tjänsterna i världen.
7. Vi skapar nya modeller för samarbete.
8. Vi gör Finland till en vägvisare i AI-eran.

Finland är redan nu en föregångare i utnyttjande av AI, men hur kan vi säkerställa att vårt land är en vägvisare även i fortsättningen?

Styrgruppen har i sin rapport beskrivit vad som är Finlands styrkor och svagheter i utnyttjandet av AI. Samtidigt presenteras i rapporten även förslag till åtgärder som man i fortsättningen borde satsa på.

Väsentligt är att den offentliga och privata sektorn i framtiden i allt högre grad drar åt samma håll: att lagstiftning reformeras, att det skapas en god plattform för utveckling av innovationer, att det satsas på utbildning och att informationsresurserna utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt.

Arbetsgruppens mellanrapport (på finska)

Delta i arbetet på webbplatsen tekoalyaika.fi

Mandattiden för styrgruppen för artificiell intelligens sträcker sig fram till utgången av den nuvarande regeringsperioden. Styrgruppen lämnar sin slutrapport i april 2019.

Styrgruppen för programmet för artificiell intelligens har ett öppet och inkluderande arbetssätt. Delta i diskussionen på webbplatsen tekoalyaika.fi och i sociala medier (#tekoälyaika) och var med och identifiera fler åtgärder. Tillsammans för vi Finland in i AI-eran.

Läs också:

Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 23.10.2017: Arbetsgrupp presenterar åtta nyckelåtgärder:Så här blir Finland ett av de ledande länderna inom AI
 

Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 18.5.2017: Minister Lintilä:Finland ska bli ett ledande land inom tillämpning av artificiell intelligens

Frågor och svar om artificiell intelligens