Projekt som kan få stöd

Investeringsprojekt för energisparande och effektivisering av energianvändningen är

  • projekt som inbegriper sedvanlig teknik och som omfattas av systemet med energieffektivitetsavtal
  • projekt som inbegriper ny teknik; med ny teknik avses sådana tekniska eller andra lösningar som inte tidigare tillämpats i en kommersiell skala i Finland
  • ESCO-projekt

Investeringar som har samband med användningen av förnybar energi och som kan få stöd är bl.a.

  • små värmecentraler
  • elproduktionsprojekt i liten skala
  • projekt för bränsleproduktion
  • demonstrationsprojekt för ny teknik

Utredningsprojekt som har samband med energisparandet och effektivisering av energianvändningen samt användningen av förnybar energi och som kan få stöd är

  • energibesiktningar
  • energianalyser

Projekt som inte kan få stöd är sedvanliga förstudier inför etablering av affärsverksamhet eller utvidgning av verksamheten, genomförbarhetsstudier, utvecklings-, planerings- och marknadsanalyser och tester. Energistöd beviljas huvudsakligen inte för projekt som omfattas av lagen om utsläppshandel (311/2011).