Lagen om regionutveckling och tillväxttjänster

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om regionutveckling och tillväxttjänster och till vissa lagar som har samband med den överlämnades den 5 april 2018.

I propositionen föreslås att det stiftas en lag om regionutveckling och tillväxttjänster och en lag om ordnande av tillväxttjänster i landskapet Nyland. Propositionen innehåller dessutom en lag om införande av dem, genom vilken lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten upphävs. Propositionen har samband med den regeringsproposition som gäller inrättande av landskap (RP 15/2017 rd) och den regeringsproposition som gäller verkställigheten av landskapsreformen och omorganisering av statens tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter (RP 14/2018 rd) som för närvarande behandlas i riksdagen.  Närings-, trafik- och miljöcentralerna samt arbets- och näringsbyråerna dras in genom den införandelag som ingår i den sistnämnda regeringspropositionen (RP 14/2018 rd). 

Genom den föreslagna lagen om regionutveckling och tillväxttjänster överförs det organiseringsansvar som de statliga närings-, trafik- och miljöcentralerna och arbets- och näringsbyråerna har i anslutning till åtgärder för att främja en hållbar ekonomisk tillväxt, sysselsättningen, sysselsättandet och företagens verksamhetsförutsättningar på självstyrande landskap. Landskapsförbundens regionutvecklingsuppgifter ska enligt förslaget överföras till de landskap som inrättas huvudsakligen i nuvarande form. Huvudstadsregionens specialbehov beaktas genom lagstiftning om en samkommun som ordnar tillväxttjänsterna i Nyland.

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om regionutveckling och tillväxt-tjänster och till vissa lagar som har samband med den 5.4.2018

ANM pressmeddelande 5.4.2018

För att komplettera denna proposition ska i maj 2018 lämnas följande s.k. substanslagar:

  • lag om offentliga rekryterings- och kompetensutvecklingstjänster
  • lag om finansiering av regionutveckling och tillväxttjänster
  • lag om främjande av integration.

I oktober 2018 kommer det dessutom att lämnas en proposition med ett förslag till en lag som gäller informationsförvaltningen inom tillväxttjänsterna.

Remissbehandling under våren 2017

Ett utkast till lag om regionutveckling och tillväxttjänster var på remiss under vårvintern 2017. Det lämnades cirka 340 remissyttranden om utkastet, av vilka

över 190 var från kommuner,
45 var från landskapsförbund och NTM-centraler samt arbets- och näringsbyråer,
över 50 var från organisationer inom tredje sektorn,
cirka 30 var från ministerier och andra statliga myndigheter och
cirka 20 var från samkommuner och yrkeshögskolor.

Ytterligare upplysningar:

Elina Isoksela, konsultativ tjänsteman, tfn 029 506 3719